)(VIII. VÜZVILIN SONLARINDA TEVZİ' DEFTERLERİNİN KONTROLÜ

Doç, Yücel Özkaya* -', Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yakincağ ·t·, Kürsüsü Öğretim, Üyesi. -Jaa
unpublished
Osmanlı İmparatorluğu askerinin iaşesini, maaşlarını, askerin donatı-mını, tersane ve gemi yapımını, sarayın çeşitli gereksinimlerini, devletin yeni inşaatlarını ve bayındırlıkla ilgili giderlerini, mukataaları iltizama ver-mekle sağladığı peşin paralar, reayadan toplattığı cizye .ve diğer vergiler: le sağlardı. Paşalar ve diğer devlet görevlileri taşrada iken yaptıkları mas-rafları, gittikleri yerlerin halkından alırlardı. İşte, mukataa ve gümrük dı­ şındaki çeşitli vergiler ve masraflar
more » ... ve masraflar tevzi' defterine geçirilir ve toplanır, için temin edilen hayvanlara verilen ücretlerle kazalara düşen diğer giderleri gösteren deftere «salyane« ya da «tevzi' defteri» denilir-di.. Bir sancağa düşen masraf, sancağın kazalarının ·ve nahiyelerinin ma-. hallelerine, köylerine dağıtılır ve toplanırdı. XVIII. yüzyılda, devlet düzeninin merkeziyetçiİikten çok uzaklaşmış bulunması, taşraları kontrol edemez hale gelmesi nedeni ıle · salya ne def-· terlerine sık sık kônün dışı fazla akçeler yüklenmeye başlanmıştır. Ehl-i şer' ve ehl-i örf mensupları salyane defterlerine kendi cıkarlarına uygun akçeler eklemeye başlamışlar ve halk bu durumda bunlardan şikôyet eder hale gelmiştir. XVII. yüzyılda pek görülmeyen, ancak, XVIII. yüzyılın sonlarında pek
fatcat:m2jwphozdfgbdd4bkjiz76wn4e