Ένα σχολείο για όλους. Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ενταξιακή Εκπαίδευση

Ηρώ Νικολάου Νικήτα
2020
H παρούσα εργασία πραγματεύεται την πορεία της ειδικής αγωγής, εξετάζοντας περισσότερο την ενταξιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι να αποτυπώσει την εξέλιξη της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, να περιγράψει την παρούσα κατάσταση και τις απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σχετικά με την διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τη συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με ειδικούς φορείς για την ειδική εκπαίδευση. Η εργασία
more » ... ίται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. H εν λόγω έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους σε ένα σχολείο για όλους και την ικανότητα ανταπόκρισής τους στον ρόλο αυτό εστιάζοντας στη συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Στο τέλος, γίνεται σύγκριση μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του σκοπού της μελέτης διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα και ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο κατασκευασμένο από την ερευνήτρια ώστε να πληροί τον σκοπό και τους στόχους που τίθενται για τη μελέτη του υπό διερεύνηση θέματος. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε δασκάλους γενικής και ειδικής αγωγής.
doi:10.26262/heal.auth.ir.321266 fatcat:kytonbh4dvfnjol5loccc5itci