Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας συγγενών ασθενών που έχουν νοσηλευτεί στην Εντατική

Γαλάτεια Βασιλείου Γεωργίου
2020
Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της εντατικής των συγγενών ασθενών που έχουν νοσηλευθεί στη Μονάδα. Μολονότι, μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με τις εμπειρίες των συγγενών ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της οικογένειας για την εντατική αποτελεί ένα πεδίο που δεν έχει διερευνηθεί. Ο στόχος της εν λόγω ποιοτικής μελέτης είναι να κατανοήσει και να αναδείξει τις εμπειρίες των συγγενών στις Μονάδες Εντατικής
more » ... ίας, με το ενδιαφέρον όμως να επικεντρώνεται στις κοινωνικές κατασκευές και νοηματοδοτήσεις για το συγκεκριμένο πλαίσιο. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν έπειτα από τη διεξαγωγή σε βάθος συνεντεύξεων με δεκατρείς συγγενείς ασθενών που νοσηλεύονταν ή είχαν νοσηλευθεί πρόσφατα σε ΜΕΘ των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε η Θεματική Ανάλυση, προκειμένου να αναδειχθεί η κοινωνικά κατασκευασμένη εκδοχή των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Τα ευρήματα κατέδειξαν τη διλημματική φύση της κοινωνικής αναπαράστασης της εντατικής, η οποία «εναλλάσσεται» μεταξύ των δύο πυρηνικών κατηγοριών της ΜΕΘ «ως προθάλαμο του θανάτου» και της ΜΕΘ «ως συνέχεια στη ζωή». Στην πρώτη θεματική κατηγορία αναγνωρίζονται και παρατίθενται οι τρεις υποκατηγορίες, της «ασφάλειας», της «εγγύτητας» και της «διατήρησης της ελπίδας», ως τρόποι νοηματοδότησης της ΜΕΘ. Αντίθετα, τα θέματα που ανακύπτουν από τη δεύτερη κατηγορία είναι αυτά του «επισφαλούς πλαισίου» και της «απομάκρυνσης από τους άλλους». Συμπερασματικά, η ποιοτική διάσταση της μελέτης, μέσα από την έμφαση που δόθηκε στον λόγο των συμμετεχόντων συγγενών στην έρευνα, εντόπισε και ανέδειξε τη διλημματική διάσταση της ζωής και του θανάτου ως τρόπο δόμησης και κατασκευής της κοινωνικής αναπαράστασης της εντατικής.
doi:10.26262/heal.auth.ir.315312 fatcat:gwrzd5nhtrf3fnobrkh6exdcwm