IMPROVE NOISE IMMUNITY SIGNAL PROCESSING IN NONCOHERENT RADAR SYSTEMS

Chesanovskyi Ivan, Ivanov Andrey, Gurman Ivan
unpublished
Телекомунікації, радіолокація, радіонавігація та електроакустика 68 Вісник Національного технічного університету України "КПІ" Серія-Радіотехніка. Радіоапаратобудування.-2013.-№54 УДК 621.396.96 ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ В НЕКОГЕРЕНТНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Чесановський І. І. 1 , к.т.н., доцент; Іванов А. В. 2 ; Гурман І. В. 1 1 Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна 2 Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана
more » ... го, Хмельницький, Україна Вступ Тривалий час розвиток радіотехніки відбувався виходячи із останніх досягнень технологій в частині елементної бази, оскільки практична реалі-зованість нових методів та моделей перебувала на першому місці. Проте, в останній час ця тенденція змінилась, через великі досягнення в галузі об-числювальної техніки, яка за своїми можливостями дає змогу реалізувати практично будь-які теоретичні підходи, при чому навіть за необхідності (при відповідних затратах) в реальному часі. Не є виключенням в цьому і радіолокаційні системи, яким присвячена дана робота. Постановка задачі До сьогоднішнього часу, в активній радіолокації існує певний аксіома-тичний підхід, відповідно якого якісні характеристики системи за основ-ними показниками визначаються, в першу чергу, властивостями перенос-ників інформації, якими при реалізації активних методів радіолокації є зо-ндуючи радіосигнали. Таким чином, обмеження на значення основних по-казників системи накладаються виключно можливостями передавачів, або зокрема генераторів НВЧ діапазону, що використовуються в їх складі. Ви-ключенням можуть бути лише радіосистеми із цифровим синтезом аперту-ри, де за рахунок просторової обробки сигналів досягається значне пере-вищення потенційно можливих значень характеристик системи. Проте, та-кі підходи обумовлюють введення значних обмежень до процесу ведення радіолокаційного спостереження, що в переважній більшості випадків не можуть бути задоволеними, а отже потребує пошуку нових підходів. Основна частина Одним із таких підходів, може бути метод обробки сигналів, що запро-понований в роботах [1, 2], а саме метод підвищення когерентності оброб-ки радіолокаційних сигналів в некогерентних радіолокаційних системах на
fatcat:kwbwe4lxcjdrddsb56pvoamsry