M. Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen

R.H. Vermij
2000 BMGN: Low Countries Historical Review  
Recensies 441 van onderling overleg der edelen. Het ligt voor de hand te denken dat gebrek aan bronnen hiervan de oorzaak is. Verzet tegen dubbele belasting van leenmannen die poorter zijn, komt in de stedelijke archiefstukken en dus ook in deze rijke collectie aan bod. De index van eigennamen geeft veel bijzonderheden over de daarin opgenomen personen, hetgeen het inzicht in de opgenomen teksten zeer vergemakkelijkt. Daar zal veel tijd en werk in geïnvesteerd zijn, waarvoor de gebruiker Smit
more » ... nkbaar moet zijn. Johanna Kossmann-Putto NIEUWE TIJD M. Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen (Dissertatie Utrecht 1999, Middeleeuwse studies en bronnen LXIV; Hilversum: Verloren, 1999,404 blz. + diskette, ƒ75,-, ISBN 90 6550 050 2).
doi:10.18352/bmgn-lchr.5297 fatcat:d6qjqgtkbzdyrcuajmg7btbz4q