ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Emine ÇİL, Sona Özlen
2020 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZ Bu çalışmanın amacı ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin mühendis ve mühendislik algılarını incelemektir. Çalışma, tarama modeli kullanılarak Ege Bölgesinde iki devlet ortaokulunda beşinci sınıfta öğrenim görmekte olan 120 katılımcı ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak Mühendis ve Mühendislik Algı Testi kullanılmıştır. Bu test bir çizim ve altı açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Verilerin analizinde her bir soru
more » ... inde her bir soru ayrı ayrı ele alınarak analiz edilmiştir. Her soru için öğrenci cevaplarını tam olarak yansıtacak şekilde temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Her bir tema ve alt tema için frekans ve yüzde hesaplaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların mühendisliği meslek dalı olarak algıladıkları, inşaat mühendisliği algısının yüksek olduğu, mühendislik dalı olmayan birçok meslek dalını ise mühendislik dalı olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca mühendisleri daha çok meslek çalışanı, erkek, zengin, zeki, mutlu ve hayatı kolaylaştıran kişiler olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. ABSTRACT The aim of this study is to examine the secondary school fifth grade students' perceptions of engineer and engineering. The study was conducted with 120 participants studying in fifth grade from two state secondary schools in Aegean region by use of the general survey model. Engineer and Engineering Perception Test that consists of a drawing and six open-ended questions was used as the data collection tool in this study. The data collection tool was developed by researchers. In the analysis of the data, each question was analyzed separately. Themes and sub-themes were created to reflect students' answers accurately for each question. Frequency and percentage for each theme and sub-theme were calculated. As the result of the study, it was assessed that the participants perceive engineering as a profession. Also it was seen that engineers are perceived as professionals, male, rich, intelligent, happy and people who make life easier.
doi:10.17240/aibuefd.2020..-408610 fatcat:7hovifezqfegdn7l3pxs65zu6e