»BIZTONSÁGOS« ÜTKÖZÉSEK

Báthori István, Református Gimnázium
unpublished
1. ábra. Nils Bohlin, a hárompontos biztonsági öv kifejlesztôje. és Kollégium, Nagyecsed Stonawski Tamás A gépkocsi gyors fékezésekor a benne elhelyezett rögzítetlen tárgyak-a tehetetlenség elve szerint-egy ideig még a gépkocsi sebességével mozognak, pél-dául az üres ülésre helyezett alma fékezéskor elôre-gurul. A nagy sebességgel frontálisan ütközô gépko-csiban a nem rögzített utasok is továbbmozognak, megtartva gépkocsi korábbi sebességét, majd az autó belsô részeivel ütközve lassulnak le. A
more » ... ve lassulnak le. A balesetek sú-lyosságát a testet érô erôk eredôjének nagysága hatá-rozza meg. Mivel a test tömege lassulás közben nem változik, a rá ható eredô erô nagyságát a lassulása (negatív gyorsulása) határozza meg. A test gyorsulásának abszolút értéke (1) szerint úgy a = Δ v Δ t. (1) csökkenthetô, hogy a sebességváltozás abszolút érté-két csökkentjük, vagy az ütközési idôt növeljük [1]. A gépkocsik tervezésénél napjainkban ezeket a ténye-zôket a következôképpen veszik figyelembe: 1. Az utasok tehetetlenségébôl adódó, a kocsiszek-rény elemeihez képesti mozgásból származó sérülé-sek a biztonsági övvel és a légzsákokkal elkerülhetôk, enyhíthetôk. 2. Az ütközés ideje az autók deformációs zónáinak megfelelô kialakításával lényegesen megnövelhetô. Szakköri munkában, 10-11. osztályos tanulókkal, e problémakörrel kapcsolatosan alkalmaztuk a fizika-órán tanultakat. Az interneten található autós cégek ütközési kísérleteirôl készült filmeket tanulmányoz-va, bizonyos szempontokat figyelembe véve, model-leztük a filmeken látottakat. A tanulók csoportokban dolgoztak. Sok ötlet született, amelyekbôl a legjobba-kat meg is valósították, együtt készítették el az ütkö-zési kísérletek modelljeit. A kísérletek filmre vettük, (30 f/s, 120 f/s), amelyeket videóanalízissel is kiele-meztünk. Tapasztalatom szerint, ha kísérletekkel és számításokkal igazolunk bizonyos állításokat, az könnyebben beépül a tanulók komplex tudásába, és a késôbbi gépkocsivezetés-kultúráját is jó irányba tereli. Igen sok baleset elkerülhetô lehetne a megfe-lelô vezetéstechnika elsajátításával, illetve a helytele-nül választott manôverek következményeinek ponto-sabb ismeretével. A tanulókat nagyon érdekelte az autóvezetés, hiszen többjük már elkezdte a KRESZ-tanfolyamot, így sokkal nyitottabbak és befogadób-bak voltak. A szakköri munka alkalmával külön foglalkoztunk a biztonsági övvel, illetve a légzsákkal és a deformá-ciós zónákkal is. A biztonsági öv A gépkocsik ütközésébôl származó súlyos testi sérülé-sek elkerülése érdekében az utasokat biztonságosan rögzíteni kell a kocsiszekrényhez azért, hogy az erô-teljes lassítás közben is megtartsák nyugalmi állapotu-kat a zárt kocsiszekrényhez képest. Az utasok rögzítésének ötlete már az 1930-as évek-ben felvetôdött (több mint 40 évvel az autó feltalálása után) a balesetek csökkentése céljából, de a kétpontos rögzítés nem volt eléggé hatékony, mert az ütközések során elôrelendülô testre hirtelen ostorcsapásként ható nagy erô súlyosan roncsolta az emberi testet. Az utakon a személyautók rohamosan növekedô mennyisége növelte a balesetek számát, így az autó-ipart egyre inkább terhelte a felelôsség a balesetek kimenetelét illetôen. A svéd Volvo cég 1958-ben be-nyújtotta a hárompontos biztonsági öv nyílt szabadal-mát, az elsô hárompontos övvel szerelt PV 544-es autó 1959. augusztus 13-án hagyta el a gyárat (1. áb-ra). Ez a találmány az ütközés során fellépô erôket az emberi test legellenállóbb részeire (a medence és a bordázat) koncentrálja. A biztonsági öv nagy szakító-szilárdságú anyagból készül, de nem rugalmas, (hi-szen az erôhatás megszûnte után visszalôné az utast az ülésbe) hanem nagy igénybevétel esetén maradan-dóan nyúlik meg, ezzel a kölcsönhatási idô növek-szik. Ez a megfelelô biztonságot nyújtó öv mégis igen lassan terjedt el világszerte. Az utasok idegenkedtek tôle, egyrészt úgy érezték, hogy szabadságukban kor-látozza ôket, másrészt nem voltak tisztában a balese-tek közben fellépô igen nagy erôhatásokkal sem. Elô-ször Ausztráliában (1971-ben), késôbb több ország-ban is kötelezôvé tették a biztonsági öv használatát az A FIZIKA TANÍTÁSA 87
fatcat:4ka4houwtjeyzke7b2vbext24e