Impact of the COVID–19 pandemic on the life expectancy of the population of the Republic of Kazakhstan

A. S. Omir, A. A. Satybaldin, G. U. Khadzhieva
2021 Bulletin of "Turan" University  
Аңдатпа Мақаланың мақсаты -COVID-19 пандемиясы жағдайында халықтың өмір сүру ұзақтығына әсер ететін факторларды анықтау. Бүгінде бүкіл адамзаттың және әр елдің алдында тұрған басты міндет -адам денсаулығын жақсарту және ұзарту. Денсаулық ең алдымен, адамның қалыпты өмірінің негізі болып табылады. Бұл адамдардың және жалпы елдің психикалық, физикалық және әлеуметтік-экономикалық әлауқатын көрсететін, яғни әлеуметтік, демографиялық және медициналық салаларды қамтитын көп өлшемді үрдіс. Сонымен
more » ... ар, адам денсаулығы -қоғамның, еңбек әлеуеті мен адами капиталдың ең маңызды мәселесі. Осындай мәселелерге байланысты бұл мақалада COVID-19 пандемиясы жағдайында Қазақстан Республикасындағы өмір сүру ұзақтығына әсер ететін факторлардың корреляциялық талдауы жүргізіледі. Бұл талдау бір жағынан халықтың өмір сүру ұзақтығы, екінші жағынан халықтың цифрлық сауаттылық деңгейі мен денсаулық сақтау шығындары арасында айтарлықтай және күшті өзара байланысы бар екенін көрсетеді. Барлық мамандықтағы дәрігерлердің саны мен медициналық қызметкерлердің саны сияқты факторлар халықтың өмір сүру ұзақтығына оң әсер етті. Аурухана төсектерінің және аурухана ұйымдарының саны сияқты факторлар өзара теріс байланысты көрсетті. Сондықтан адамдардың денсаулығын жақсарту, олардың өмір сүру ұзақтығын ұлғайту мақсатында цифрлық технологияларды, медициналық ақпараттық жүйелерді енгізуді, сондай-ақ халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруды талап етеді. Тірек сөздер: денсаулық, өмір сүру ұзақтығы, COVID-19, цифрлық сауаттылық, еңбек әлеуеті, шығындар, денсаулық сақтау факторлары. ВЛИяНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА оЖИДАЕМУЮ ПРоДоЛЖИТЕЛЬНоСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИя РЕСПУБЛИкИ кАЗАХСТАН Aннотaция Цель статьи заключается в выявлении факторов, влияющих на продолжительность жизни населения в условиях пандемии COVID-19. Сегодня без преувеличения можно сказать, что главной задачей, стоящей перед всем человечеством и каждой страной в отдельности, является улучшение здоровья и продление жизни
doi:10.46914/1562-2959-2021-1-3-174-179 fatcat:jbyqadzew5ckvmueoeb6scjwhe