Studies on Flavonoid-hydrolyzing Enzymes. Part V
フラボノイド配糖体加水分解酵素に関する研究(第5報)

Shigetaka OKADA, Mayumi YANO, Juichiro FUKUMOTO
1964 Nippon Nogeikagaku-kaishi  
doi:10.1271/nogeikagaku1924.38.246 fatcat:lslsgq27tjdo7b6g2rzp444dje