New Knowledge Journal of Science Списание за наука "Ново знание" ADAPTING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM TO THE MULTI-PROJECT ENVIRONMENT

Vyara Slavyanska
1995 International Journal of Project Management   unpublished
Key words: multiproject environment project projectization project-oriented structure human resource management system Abstract The article examines the specific characteristics of the multiproject organization as a natural environment of the project management, emphasizing the problems connected with the management of personnel with the purpose to prove the necessity of adapting the human resource management to this context. Possible solutions for changing the content and structure of this
more » ... ructure of this system are formulated, accordingly to its ability to solve the identified problems. АДАПТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КЪМ УСЛОВИЯТА НА МУЛТИПРОЕКТНАТА СРЕДА Вяра Славянска Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Ключови думи: мултипроектна среда проект проектизация проектно-ориентирана структура система за управление на човешките ресурси Резюме Статията разглежда специфичните особености на мултипроектната организация като естествена среда на проектния мениджмънт, като акцентира върху проблемите, свързани с управлението на персонала с цел обосноваване на необходимостта от приспособяване на системата за управление на човешките ресурси към този контекст. Формулират се възможни решения за промяна в съдържанието и структурата на тази система, с оглед възможностите й да реши идентифицираните проблеми. УВОД Съвременната организация все повече се ориентира към прилагане на проектен подход при изпълнение на голяма част от своите дейности, което води до наличието на множество разнообразни, едновременно реализиращи се проекти-оказва се, че около 90% от всички проекти се реализират в мултипроектна среда 1. Тъй като тази среда създава трудово обкръжение, твърде различно от обичайното, по тази причина е логично управлението на човешките ресурси също да бъде твърде различно от това в традиционната функционална или дивизионална организация. 1 Payne J., Management of multiple simultaneous projects: a state
fatcat:kjc32frg6rb4jbtq36pymzhm4m