CONSCIOUSNESS AS FRAMEWORK CONDITION OF PSYCHOLOGICAL COGNITION AND PROFESSIONAL METHODOLOGIZATION
СВІДОМІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ І ПРОФЕСІЙНОГО МЕТОДОЛОГУВАННЯ

Anatolii Furman
2017 Science and Education  
Анатолій Васильович Фурман, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи, Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна СВІДОМІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ І ПРОФЕСІЙНОГО МЕТОДОЛОГУВАННЯ Здійснено філософсько-психологічний аналіз онтологічної природи свідомості з огляду на завдання теоретичної і прикладної психології. Аргументовано імовірність розв'язання проблеми лише на нових
more » ... ових філософськометодологічних засадах, що уможливлюють істотно інший рівень-ракурс професійного методологування й воднораз відкривають донині незвідані горизонти сутнісного пізнання свідомості як неприродної (субстанційної, суб'єктивної, самодостатньої) дійсності. Вказується на цілісну архітектоніку концептів, що відрефлексовані на рівні категорійних понять «метод», «мислення», «діяльність», «методологування», «методологічне мислення», «методологічна діяльність», «миследіяльність», «методологія». Схарактеризовано бінарну мислесхему, в якій «свідомість» і «самосвідомість» посідають місце п'ятого -трансцендентного -елемента, що позначають та узмістовлюють найвищі форми буттєвої присутності людини у світі.
doi:10.24195/2414-4665-2017-3-1 fatcat:42ja7lfr3vdmhdxhvrxifzutfy