Nano Al2O3 Oranının Ni-Co Matrisli Nano Kompozit Kaplamaların Tribolojik Özelliklerine Etkisi

Ramazan Karslıoğlu
2018 Academic Platform Journal of Engineering and Science  
Öz Ni-Co esaslı nanokompozit kaplamaların Mikro Elektro Mekanik Sistemlerde (MEMS) ve Nano Elektro Manyetik Sistemlerde (NEMS) kullanım potansiyelinden dolayı teknolojik gelişmelere paralel olarak önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ni-Co esaslı nanokompozit kaplamalar MEMS ve NEMS sistemlerinde karşılaşılan aşınma problemi için çözüm vadetmektedir. Bu bağlamda Ni-Co alaşımı ve Ni-Co/Al2O3 kompozit kaplamalar Doğru Akım (DC) akım türünde, 7 A/dm 2 akım şiddetinde ve dört farklı oranda Al2O3 banyo
more » ... nsantrasyonuna ilave edilerek modifiye edilmiş Watt tipi kaplama banyosu ile bakır altlıklar üzerine kaplanmıştır. Banyo bileşimine Al2O3 ilavesi ve oranın kaplama tabakasının fiziksel ve mekanik özelliklerine etkileri incelenmiştir. Üretilen kaplamaların yapısal özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışınları difraksiyonu (XRD) metodu kullanılarak karakterize edilmiştir. Kaplamaların mekanik özellikleri Vickers yöntemi ile ölçülmüştür. Sürtünme ve aşınma davranışları ise ball on disk metodu ve reciprocating yöntemi kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Yapılan inceleme ve karakterizasyonlar sonucunda Ni-Co kaplama banyo bileşimine 1 g/l Al2O3 ilavesinin en iyi mekanik ve tribolojik özellikleri sağladığı tespit edilmiştir. Abstract Due to the micro-electrical mechanical system (MEMS) and Nano-electrical mechanical system (MEMS) usage potential, Ni-Co based nanocomposite coatings have been remarkable. Especially, they are promises to solve tribological problem of MEMS and NEMS system. Therefore, Ni-Co alloy and Ni-Co/ Al2O3 composite coatings were prepared from a modified Watt's type electrolyte by Direct Current (DC) with 7A/dm 2 current density and four different amounts of Al2O3 added to electrolyte concentration. Effect of amount of Al2O3 in the Ni-Co matrix on mechanical and physical properties were investigated. Produced composite coating layers structure were characterized with scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). Mechanical properties were determined with Vickers microhardness test method. Tribological properties was carried out with reciprocating pin on disk system. As a result of investigation and characterization best mechanical and tribological properties were achieved with 1 g/l Al2O3 addition into electrolyte and at PRC current type.
doi:10.21541/apjes.396514 fatcat:ewhksollnjcbjfgdxoabrpdhwa