Krzysztof Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, ss. 446

Jacek Zaleśny, Uniwersytet Warszawski
2010 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Recenzja Krzysztof Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, ss. 446. Za przedmiot monografii Autor obrał problematykę sensu largo rozumianej odpowiedzialności parlamentarzysty w Polsce współczesnej. Powiązał ją z zasadą mandatu wolnego. Już w tym miejscu podkreślić należy trafność i znaczenie doboru badanych zagadnień. Z jednej strony formy odpowiedzialności parlamentarzysty, z drugiej zaś strony problematyka mandatu
more » ... ematyka mandatu przedstawicielskiego, składają się na istotę wszelkich systematycznych rozważań o prawie parlamentarnym. Znakomicie korespondują z podnoszonym w piśmiennictwie naukowym postulatem skoncentrowania potencjału intelektualnego wokół jednego z najtrudniejszych dylematów współczesnego parlamentaryzmu, jakim jest współegzystowanie koncepcji mandatu wolnego z praktyką polityczną podporządkowującą piastuna mandatu gremiom partyjnym. Jak pisze Autor przedmiotowej diagnozy, "każdy realny krok ku przezwyciężeniu tej sprzeczności traktowałbym jako autentyczne osiągnięcie środowiska i jego piśmiennictwa" 1 . Taki też krok w Odpowiedzialności posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego został postawiony. Wspomnieć trzeba o warstwie metodologicznej recenzowanej monografii. Autor przeprowadza kompleksową analizę aktualnie obowiązujących uregulowań konstytucyjnych, ustawowych i podstawowych w zakresie materialnych przesłanek odpowiedzialności parlamentarzystów. Z tych względów główną metodą badawczą wykorzystywaną w publikacji jest metoda dogmatyczna, uzupełniona metodami porównawczą i historyczną. Uwzględnia praktykę parlamentarną, a nawet szerzej -praktykę stosunków politycznych, w tym przede wszystkim faktyczne warunki wykonywania mandatu parlamentarnego. Jak sam podkreśla, zwrócenie uwagi na współczesne realia wypełniania funkcji deputowanego jest warunkiem sine qua 1 W. Sokolewicz, "Przegląd Sejmowy" w latach 2003-2008 (artykuł recenzyjny), "Państwo i Prawo" z. 2, 2009, s. 109.
doi:10.15804/ppk.2010.2-3.16 fatcat:biriz5f4y5efrl7llqwh45q2ji