Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi ve Sosyal Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ayşe Gürol, Serap Ejder Apay, Süreyya Özdemir, Seval Uslu, Ramazan Güven
2020 Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin nomofobi ve sosyal anksiyete düzeylerini belirlemek ve karşılaştırmaktır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırma Nisan -Haziran 2017 tarihleri arasında, Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Akıllı telefon kullanan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 703 üniversite öğrencisi çalışmaya dahil edildi. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Nomofobi Ölçeği ve Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği kullanıldı.
more » ... ya başlamadan önce, etik onay ve araştırmanın yapılacağı birimlerden yazılı izin aldı. Veriler araştırmacı tarafından belirlenen sınıflarda herhangi bir ders saati bitiminde öğrenciler ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %78,38'i kadın, %21,62'si erkek, %54,62'si 1. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %31,86'sı 5 yıl ve üzeri akıllı cep telefonu kullandığını, %8,25'i son bir yıldır akıllı telefon kullandığını bildirmiştir. Öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamalarının 2,57±0,68 olduğu, Nomofobi Ölçeğinden 75,28±25,38 puan, Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeğinin sosyal fobik korku alt ölçeğinden 50,68±12,67 puan ve sosyal fobik kaçınma alt ölçeğinden 50,00±13,89 puan aldıkları belirlendi. Nomofobi ölçeği ile Sosyal Anksiyete ölçeğinin toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde güçlü bir ilişki saptandı (r=0,195, p<0,05; r=0,193, p<0,05). Sonuç: Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin nomofobi düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu saptandı. Genç nüfusun mobil cihaz kullanma oranının yüksekliği düşünüldüğünde, yeni bir tehlike ile karşı karşıya olunduğu söylenebilir. ABSTRACT Objectives: The aim of this study is to determine and compare the nomophobia and social anxiety levels of university students. Method: The descriptive and cross-sectional study was carried out between April and June 2017 at Atatürk University. 703 university students who used smartphones and agreed to participate in the study were included in it. Personal Information Form, Nomophobia Scale and the Liebowitz Social Anxiety Scale were used for data collection. Before starting the study, it received the ethics committee approval and written permission in which the study was carried out. Data were analysed using SPSS 20.0 package program. Findings: 78.38% of the students were female, 21.62% were male and 54.62% were 1st-grade students. 31.86% of students reported using smartphones over 5 years and 8.25% reported using smartphones for the last one year. It was determined that students' general weighted grade point average was 2.57±0.68 and 75.28±25.38 points from Nomophobia Scale, 50.68±12.67 scores from social phobic fear subscale of the Liebowitz Social Anxiety Scale, and 50.00±13.89 from social phobic avoidance subscale. A statistically significant positive correlation was found between the total scores of the Nomophobia Scale and the Liebowitz Social Anxiety Scale (r=0.195, p<0.05; r=0.193, p<0.05). Result: According to the findings, it was found that the students' nomophobia levels were above the average. Considering the high rate of using mobile devices in young people, it can be said that our country has a new social problem.
doi:10.31067/0.2020.321 fatcat:advaoviscbbkpn7eybskhzy654