Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Tez Konusu Belirleme Kriterlerinin İncelenmesi

Ferhat BAHÇECİ, Leyla UŞENGÜL
2018 Turkish Journal of Educational Studies  
Öz Bu araştırmanın amacı lisansüstü öğretimde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konusu belirlerken dikkat ettikleri kriterleri incelemektir. Bu zorlu süreçte lisansüstü öğrencilerin en çok karşılaştıkları problem tez konusunu belirleme ve tez konusuna karar verme sürecidir. Bu araştırmada öğrencilerin tez konusu belirleme sürecinde dikkat edilen kriterler belirlenerek, bundan sonraki araştırma çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırmada yüksek lisans ve doktora
more » ... nin tez konusu seçerken dikkat ettiği kriterlerin belirlenmesi amacıyla "tez konusu belirleme kriterleri" anketi geliştirilmiştir. Anket toplam 27 sorudan oluşmaktadır. Soru tipleri genel olarak Demografik, Olgusal ve Yargısal soru tiplerinden oluşmaktadır. İlk 5 soru demografik, sonraki 20 soru olgusal ve yargısal sorulardan, son iki soru ise yarı açık soru tiplerinden oluşmaktadır. Araştırmanın nitel kısmı için ise görüşme yöntemi uygulanmıştır. Geliştirilen anket 115 lisansüstü öğrencisine uygulanmış ve 5 kişi ile görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine uygulanacak tez konusu belirleme kriterleri anketi ile aritmetik ortalama (x), standart sapma (s), frekans (f), yüzde (%), t-testi, tek faktör anova testi kullanılmıştır. Elde edilmiş olan verilerin yorumlanmasında .05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Uygulanan anketler ve görüşmeler sonucunda tez konusu belirlerken güncel, literatüre dayalı ve danışmanın alanına uygun konuların seçildiği tespit edilmiştir. Abstract The purpose of this research is to determine the criteria that masters and doctoral students pay attention to when choosing thesis topic in postgraduate education. In this challenging process, the most common problem for graduate students is the process of determining the thesis topic and deciding on the thesis topic. In this research, it is thought that the criteria to be considered in the process of determining thesis subject will be determined and will shed light on future research studies. In order to determine the criteria that the graduate and Ph.D. students took into consideration when choosing the thesis topic in the research, the "thesis topic determination criteria" questionnaire was developed. The questionnaire consists of 27 questions in total. Question types generally consist of the Demographic, Factual and Judicial question types. The first 5 questions are demographic, the next 20 questions are from factual and judicial questions, and the last two questions are semi-structured question types. The developed questionnaire was applied to 115 graduate students and 5 were interviewed. Arithmetic mean (x), standard deviation (s), frequency (f), percentage (%), t-test, one-factor ANOVA test were used in the thesis subject determination questionnaire applied to graduate and doctoral students. A significance level of .05 was accepted in interpreting the obtained data. As a result of the questionnaires and interviews, it was determined that the topics that are appropriate for the field of consultant are based on the current, literature based and the thesis topic.
doi:10.33907/turkjes.422202 fatcat:hajqcbgr2fepnmcftjp7wqb5eu