The Relationship Between Mean Platelet Volume, Platelet Count, Platelet Lymphocyte Ratio, and Recanalization Success in First-pass Thrombectomy of Middle Cerebral Artery Occlusions

Nihat Şengeze, Semih Giray
2020 Türk Nöroloji Dergisi  
Objective: Platelet activation plays an important role in the development of cerebral arterial occlusion. Mean platelet volume (MPV) and platelet count are reported to be good indicators of platelet activity. The aim of this study was to investigate the relationship between MPV, platelet count, and the plateletlymphocyte ratio with endovascular recanalisation success in acute middle cerebral artery (MCA) M1 occlusions. Materials and Methods: Ninety-one patients with acute stroke with MCA M1
more » ... usions who were treated with endovascular mechanical thrombectomy between January 2015 and January 2019 were included in the study. Complete blood count, routine biochemical tests, erythrocyte sedimentation rate, clotting time, aPTT, and INR values of all patients were evaluated. The patients were separated into two groups, those who were recanalized successfully with at least thrombolysis in cerebral infarction score (TICI) 2b at the first pass, and those whose recanalisation procedure was unsuccessful with ≤TICI 2a. Results: Among the 91 patients included in the study, 61.5% (n=56) were women. The mean age was 62.3±13.4 years. The median National Institute of Health stroke scale score was 16 (14-19), platelet count was 261.360±78.100/µL, and MPV was 10.2±0.96 fL. There were 48 (52.7%) patients in the poor recanalization (≤ TICI 2a) group and 43 (47.3%) in the successful recanalization (≥ TICI 2b) group after the first pass. There were no statistically significant differences between recanalization success and MPV values, platelet counts, and platelet-lymphocyte ratio (PLR) after the first pass (p values respectively; 0.37, 0.12, and 0.26). Conclusion: Our study revealed that there was no statistical relationship between first-pass thrombectomy success of MCA M1 occlusions and MPV, platelet count, and PLR values. It is essential to investigate other factors beyond MPV, platelet count, and PLR value in the recanalization success of MCA M1 occlusions. Amaç: Trombosit aktivasyonu serebral arteriyel oklüzyon gelişmesinde önemli bir role sahiptir. Ortalama trombosit hacminin (MPV) ve trombosit sayısının trombosit aktivitesinin iyi bir göstergesi olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada MPV'nin, trombosit sayısının ve trombosit lenfosit oranının endovasküler yolla tedavi edilen orta serebral arter M1 oklüzyonlarında, ilk geçişte rekanalizasyon ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2015-Ocak 2019 yılları arasında akut iskemik inme kliniği ile hastaneye başvuran ve orta serebral arter M1 oklüzyonu saptanan, endovasküler mekanik trombektomi ile tedavi edilen 91 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan bütün olguların hemogram, rutin biyokimyasal inceleme, eritrosit sedimentasyon hızı, pıhtılaşma zamanı, aPTT, INR değerleri incelendi. Çalışma sonucunda hastalar ilk geçiş ile en az TICI 2b rekanalize olan ile ilk geçiş sonrası TICI 2a ve altı yeterli rekanalize olmayan olgular olarak iki gruba ayrıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 91 hastanın %61,5 (n=56) kadındı. Tüm hastaların yaş ortalaması 62,3±13,4 idi. Hastaların başvuru anında National Institute of Health stroke skala skoru ortalaması 16 (14-19), trombosit sayısı ortalaması 261,360±78,100/µL, MPV ortalaması 10,2±0,96 fL olarak saptandı. İlk pas ile TICI 2a ve altında rekanalize olmayan grupta 48 (%52,7) ve ilk pas ile TICI 2b ve üzeri rekanalize olan grupta ise 43 (%47,3) hasta saptandı. İlk pas sonrası TICI 2b ve üzeri başarılı rekanalizasyon MPV değeri, trombosit sayısı ve trombosit lenfosit oranı (TLO) ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (sırasıyla p değeri 0,37, 0,12 ve 0,26). Sonuç: Çalışmamızda orta serebral arter M1 tıkanıklıklarının endovasküler tedavi sonucu rekanalizasyonu ile MPV, trombosit sayısı ve trombosit lenfosit oranı değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilememiştir. Sonuç olarak orta serebral arter M1 tıkanıklığının endovasküler tedavi sonucu rekanalizasyonunda MPV, platelet sayısı ve TLO değeri dışı başka faktörlerin araştırılacağı çalışmalara ihtiyaç vardır. Abstract Öz Ad dress for Cor res pon den ce/Ya z›fl ma Ad re si: Nihat Şengeze MD,
doi:10.4274/tnd.2020.87405 fatcat:ebcb3bk57bex3jgfrvkfw2gsce