The impact of harmfulness in work process on safety and health of employed women with regard to the textile industry
Uticaj štetnosti u procesu rada na bezbednost i zdravlje zaposlenih žena sa osvrtom na tekstilnu industriju

Violeta Stefanović, Snežana Urošević
2019 Tekstilna industrija  
Apstrakt: Dinamika poslovanja modernih organizacija, zahteva proaktivni pristup zaštiti zdravlja i bezbednosti zaposlenih u toku rada, koji će identifi kovati eventualne rizike, otkloniti ih, ili preventivnim delovanjem smanjiti verovatnoću njihove pojave na prihvatljiv nivo. U vezi s tim istraživanja u ovom radu usmerena su u pravcu analize radnog okruženja i uslova rada, sa aspekta procene rizika, u različitim industrijskim sektorima na taritoriji Jablaničkog upravnog okruga. Posmatrana su i
more » ... nalizirana dvadeset radna mesta u različitim proizvodnim procesima, i to ona radna mesta na kojima je povećan stepen profesionalnog rizika i na kojima su zaposlene žene izložene brojnim štetnostima koje nastaju ili se javljaju u procesu rada. Na osnovu rezultata i podataka dobijenih istraživanjem došlo se do zaključka da najčešće negativni utičaj po zdravlje i bezbednost zaposlenih imaju štetnosti u procesu rada -buka i hemijske štetnosti. Utvrđeno je da je u proizvodnim pogonima tekstilne industrije, visok nivo rizika usled prisustva i ekspozicije zaposlenih hemijskim supstancama. Dobijeni rezultati rada ukazuju na to da se metode primenjene u okviru ovog istraživanja mogu uspešno koristiti u cilju identifi kovanja faktora rizika u procesu rada, a time i upravljanju kvalitetom radne sredine i radnih procesa. Ključne reči: bezbednost na radu, radna okolina, faktori rizika, tekstilna industrija. Abstract: The business dynamics of modern organizations require a proactive approach to protecting the health and safety of employees at work, which will identify potential risks, eliminate them, or reduce the likelihood of their occurrence to an acceptable level by preventive action. In this regard, the research in this paper focuses on the analysis of the working environment and working conditions, from the aspect of risk assessment, in various industrial sectors in the territory of the Jablanica Administrative District. Twenty work places in diff erent manufacturing processes were observed and analyzed, those work places where the level of occupational risk is increased and where employed women are exposed to a number of negative infl uance of risk factors that occur in the work process. Based on the results, it was concluded that the most common negative impact on the health and safety of employees has noise and chemical hazards. It has been found that there is a high level of risk due to the exposure of employees to chemical hazards in textile manufacturing. The obtained results indicate that the methods used in this research can be successfully used in order to identify risk factors in the work process, and thus to manage the quality of the work environment.
doi:10.5937/tekstind1903004s fatcat:v7dv62a6wrhshfawnws2qkvzzy