Learning Logic Rules for Document-Level Relation Extraction

Dongyu Ru, Changzhi Sun, Jiangtao Feng, Lin Qiu, Hao Zhou, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li
2021 Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing   unpublished
doi:10.18653/v1/2021.emnlp-main.95 fatcat:4rtfwlsfdzd73pi3nb5a4a4g5e