Presentació

Andreu Lope
1999 Papers  
Bon dia a tothom i benvinguts/benvingudes a aquestes Primeres Jornades de Recerca que organitza el Departament de Sociologia. Algunes paraules per iniciar-les i les primeres dedicades a la denominació de «Primeres Jornades». La veritat és que no és el primer moment que des del d e p a rtament pensem en la necessitat de realitzar una activitat com aquesta, i tampoc no és el primer cop que destinem algun temps a debatre sobre re c e rc a . Però sí que és la primera vegada que pensarem i parlarem
more » ... obre això amb l'amplitud i la intensitat amb què volem fer-ho en aquests dos dies. De fet, la proposta d'organitzar les jornades no és de fa poc temps; ja fa més d'un any que el Consell del De p a rtament va aprovar la seva realització, si bé des d'aleshore s ha estat difícil trobar les dates adequades -que sempre ho és, perquè qualsevol data presenta problemes-. En qualsevol cas, aquella iniciativa que va m p re n d re fa pràcticament un any va néixer d'una proposta de M. Jesús Iz q u i e rdo, que en realitat no és coordinadora de les jornades, sinó la seva ve r i t a b l e impulsora i, si se'm permet, una mena d'alma mater d'aquestes. El pro p ò s i t que ens mou, molt genèricament indicat, és el de reflexionar, autoreflexionar si es vol, sobre el que fem, per què ho fem i com ho fem; sempre fent re f e r è ncia a l'àmbit de la re c e rca. El que esperem és que el desenvolupament d'aquestes jornades i els debats que aquí engegarem ens serveixin a tots, als estudiants i també als professors del departament, per diferents qüestions. Una d'aquestes qüestionss, important malgrat que sembli un contrasentit, és la posada en comú de les experiències que tots tenim. I dic que pot aparèixer com un contrasentit, perquè no som precisament un departament inabastable, som quaranta i escaig professors i professores, i sembla relativament fàcil que tots sapiguem el que fan les persones que tenim al costat. El cas és que això no succeeix, atès que la quotidianitat i les tasques diàries fan que moltes vegades ignorem o no sapiguem prou en què està treballant la persona que tenim al despatx del costat. D'aquesta manera, la simple posada en comú de les formes de fer i de les preocupacions que les diverses persones i grups del departament tenen respecte a com investiguen, segur que és un element positiu en si mateix. Per altra banda, és veritat que aquesta posada en comú per apre n-
doi:10.5565/rev/papers.1249 fatcat:v3z4lyeb4jesbj6fkpvvui27d4