Psychological and research aspects in educology
Психолого -дослідницькі позиції в освітології

Neonila Pobirchenko
2014 Освітологія  
ПСиХолого-доСлІдниЦЬКІ ПоЗиЦІї в оСвІТологІї У межах психологічних наукових категорій освіти, діючих сучасних підходів -кооперативного, комунікативного, когнітивного (інтелектуального), міждисциплінарного -розглянуто сутність змісту психологічних дослідницьких позицій в освітології. Окреслено коло базових понять, де обґрунтовано їх інноваційну актуальність. Ключові слова: дослідницька позиція; консультативно-орієнтоване спілкування; освітологія; партнерські взаємини; рефлексивне мислення.
more » ... ьність дослідження . Настав час вносити якісно-раціональні зміни в освітню сферу сучасного суспільства. Актуалізується професійна підготовка фахівців на міждисциплінарних зв'язках та розробка напрямів професійної багатопрофільної освіти. Людина у наукових дослідженнях визначилися суб'єктом вибору професійної діяльності. Чітке усвідомлення таких наукових позицій дозволяє кожному реалізовувати власний інтелектуальний, характерологічний, емоційно-вольовий потенціал в умовах взаємовигідних партнерських стосунків. Зростання суспільної потреби в історії якісної освіти завжди було і буде стимулом життєдіяльності людини. Це відобразилося і на соціальному запиті щодо визначення психологічно-дослідницьких позицій нової науки -освітології -що є необхідною 8. Sokolova І.V. Problems continuous professional education: research Thesaurus: Science. Vidanov / APN Ukrayiny. In-t pedahohichnoyi osvity i osvity doroslyx, MON. Mariupol»s»kyj derzh. humanitarnyj un-t -Kyyiv -Mariupol»: 2010 -299 p. (in Ukrainian) 9. Svitlana Tsiura. Peculiarities of methodology in comparative pedagogical research Porivnyal»nopedahohichni studiyi. -№ 2-3 (16-17), 2013. -S. 7-13. (in Ukrainian). Iryna Sokolova NauKowe podStawy BadaŃ KoMpaRatyStyCzNyCh w SzKolNICtwIe W artykule scharakteryzowano badania komparatystyczne; wymieniono metody stosowane w badaniach pedagogicznych, które niezbędne są do zrozumienia kategorii, a także do uzasadnienia zjawisk i procesów zachodzących w systemach edukacyjnych w różnych krajach. Wyjaśnione zostały podstawowe, paradygmatyczne i instrumentalne podejścia do badań zagadnień szkolnictwa wyższego, z uwzględnieniem funkcji -epistemologicznych, szacunkowych, funkcjonalno-technologicznych. Słowa kluczowe: wykształcenie wyższe; badania porównawcze -komparatystyka; analiza porównawcza; podejście naukowe. Irina Sokolova SCIeNtIFIC appRoaCheS FoR CoMpaRatIVe eduCatIoN StudIeS The paper centers on a comparative study as an effective interdisciplinary research strategy. A set of scientific approaches to comparative educational research is grounded to understand phenomena and processes taking place in the educational systems of different countries. Epistemological integrity and constant methodological reflection of scientific pedagogical knowledge is found in the article. The peculiarities of the implementation of basic, instrumental and paradigmatic approaches in research problems of higher education based on predefined functions -epistemological, assessment, functional and technological are disclosed. Systemic, systematic and historical synergy approaches ensure quality of the research program to justify the methodology and techniques of comparative educational study. Paradigmatic approaches (cultural, axiological) determine the processes of development, reform and modernization of higher education in society. Instrumental approaches (historiography, historical, comparative, hermeneutic, narrative, thesaurus) have an efficient algorithm for solving a standardized research tasks. It is concluded that productive scientific approaches of comparative study is the basis for the unification of principles, methods in the integrity and extend the area of study of the phenomenon -higher education.
doi:10.28925/2226-3012.2014.3.2933 fatcat:ft6rupsryjbknm3bw7e64ychti