شیوع عفونت عمقی زخم در عمل های ستون فقرات همراه با کارگذاشتن وسیله

سعید کاراموزیان, احسان کیخسروی, فرهاد صراف زاده, مهرداد نوروزی, حمید جنگی اقدم
2012 Majallah-i Dānishkadah-i Pizishkī-i Dānishgāh-i ̒ Ulūm-i Pizishkī-i Mashhad  
مقدمه عفونت یکی از شناخته شده ترین عوارض هر عمل جراحی است. با توجه به تاثیر این عارضه در جراحی های ستون فقرات که همراه با وسیله گذاری است نویسندگان بر آن شذند تا فراوانی عفونت عمقی زخم و فاکتور های مربوط به آن در این عملها را در بیمارستان باهنر کرمان بررسی کنند. روش کار این مطالعه توصیفی گذشته نگر در سال 1386 در بیمارستان باهنر شهر کرمان انجام شده است. در این بررسی181 بیماری که در سال 1386 به علتی غیر از عفونت تحت عمل وسیله گذاری قرار گرفته بودند بررسی شدند. اطلاعات بیماران جمع آوری شد و با
more » ... اده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های رایج آماری تجزیه و تحلیل شد. نتایج متوسط سن بیماران 5/13±8/34 بود و 74% بیماران مذکر بودند. دیابت در2/7% بیماران دیده شد. عفونت عمقی زخم در8 بیمار یعنی 4/4% دیده شد که از بین آنها6 نفر دیابت داشتند. نتیجه گیری میزان عفونت در این مطالعه به نسبت سایر مطالعات بیشتر بود. دیابت مهمترین فاکتور متاثر کننده عفونت بود (007/0p=). به نظر می رسد باید اقدامات جدی در جهت کنترل عفونت انجام شود.
doi:10.22038/mjms.2012.163 doaj:b2b3e0dfc32444d19f9ffbe40f4f6768 fatcat:fs2mtkec6rb7pnhhojhie4o4fy