Využití systémové dynamiky v oblasti životního prostředí: na příkladu odpadového hospodářství Města Znojma

Stanislav Čurda, Michal Plaček, Milan Půček
2013 16. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (16th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings.)   unpublished
Anotace Cílem článku je využít nástroje systémové dynamiky pro rozvoj a řízení města, a to na konkrétním případu odpadového hospodářství Města Znojma (na problému nakládání s biodpady -odhad produkce bioodpadu). Druhým cílem je popsat vazby odpadového hospodářství na rozpočet města a provést benchmarking s městy se stejnou velikostí a strukturou odpadového hospodářství. K naplnění cílů byla provedena analýza dostupných zdrojů, byla vedena diskuze s odborníky k identifikaci hlavních faktorů
more » ... ňující produkci biodpadu. Byly použity tyto metody: analýza literatury a dostupných zdrojů, srovnávací analýzy (benchmarking), strukturované rozhovory s odborníky, objektivizace analýz, systémově dynamické modelování procesů. Výsledkem práce je kromě analyzovaných dat a provedených srovnání zejména diagram kauzálních vazeb, jež může sloužit jako základ pro vytvoření dynamického modelu a v také v neposlední řadě odpovědným činitelům města pro uvědomění si základních vazeb a kauzalit v extrémně komplexním systému jakým je odpadového hospodářství. Klíčová slova odpadové hospodářství, systémová dynamika, benchmarking, rozpočet Annotation This article deals with the utilization of system dynamics for the development and management of cities, with emphasis on the particular case of waste management in Znojmo (regarding the issue of mangement of Biodegradable waste -estimation of Biodegradable waste). The second objective is to describe the links between waste management and municipal budgets and to apply benchmarking to cities of similar size and with a similar structure of waste management. To meet the objectives, an analysis of available resources was provided and discussions were held with experts in order to identify the main factors influencing the production biodegrable waste. The following methods were used: an analysis of the literature and of the available resources, comparative analysis (benchmarking), structured interviews with experts, corroboration of the analysis,and system dynamic Sborník příspěvků XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Valtice 19.-21. 6. 2013 510 modeling processes. The result of this work is an addition to the analyzed data and applied benchmarking, in particular the causal links diagram, that serve as a tool for city officials to be used for the realization of the fundamental links and causality within extremely complex systems such as waste management.
doi:10.5817/cz.muni.p210-6257-2013-64 fatcat:4lqe5s6xm5ddzh4gcqvdnmsnj4