Distribution of Anti-Factor Xa Activity in Patients on Edoxaban Therapy for Non-Valvular Atrial Fibrillation

Hiroyuki Osanai, Masayoshi Ajioka, Tomohiro Masutomi, Tasuku Kuwayama, Sota Ishihama, Maki Takahashi, Takahiro Kanbara, Yosuke Inoue, Yoshihito Nakashima, Hiroshi Asano, Kazuyoshi Sakai
2016 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-15-1281 pmid:26821582 fatcat:ecsweddwpvfr3f6xmvevvjsn2a