The importance of compatibility knowledge management system with contemporary models of electronic learning in learning organizations
Značaj kompatibilnosti sistema upravljanja znanjem sa savremenim modelima elektronskog učenja u organizacijama koje uče

Julija Švonja
2018 Poslovna ekonomija  
SAŽETAK: Sistem upravljanja znanjem i elektronsko učenje se u ovom radu posmatraju kao ključni elementi čiji kompatibilni odnos doprinosi razvoju organizacionog znanja. Cilj rada je da ukaže na značaj kompatibilnih veza između sistema upravljanja znanjem i elektronskog učenja kao na jednu od razvojnih perspektiva organizacije koja uči. Predmet rada podrazumeva teorijski okvir usmeren na prepoznavanje funkcionalnih karakteristika i zajedničkih tačaka dve ključne strukture radasistema upravljanja
more » ... znanjem i elektronskog učenja. One se teorijski analiziraju u organizaciji koja uči. Rezultati analize pokazuju da je kompatibilnost sistema upravljanja znanjem i elektronskog učenja od bitnog značaja u organizacijama koje uče kao i to da se komparativnom analizom istraživanih struktura otvaraju nove razvojne perspektive, pre svega kroz stvaranje novih integrativnih modela koji će doprineti razvoju organizacionog znanja. Ključne reči: elektronsko učenje, sistem upravljanja znanjem, organizacija koja uči.
doi:10.5937/poseko13-17777 fatcat:otu4d2vvc5hmtgsrkuxtamsmpm