Rozsiana powierzchowna porokeratoza – skuteczne leczenie miejscowe retinoidami

Dominika Roziewska, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Olivia Komorowska
2010 Przegląd Dermatologiczny  
Wprowadzenie: Porokeratozy (PK) stanowią rzadką grupę schorzeń,których istotą jest zaburzenie procesu rogowacenia. Klinicznie chorobyte charakteryzują się występowaniem obrączkowatych ognisk z hiperkeratotycznąobwódką, natomiast histopatologicznie obecnościąw naskórku blaszek rogowych. Etiologia PK nie jest dotąd w pełnipoznana. W około 50% przypadków wystąpienie zmian wiąże sięz nabytym upośledzeniem odporności. Brak optymalnego leczenia PKpowoduje, że podejmowane są próby terapii za pomocą
more » ... nychmetod. Cel pracy: Przedstawienie chorej z rozsianą, powierzchowną PK, leczonejz dobrym efektem retinoidami stosowanymi miejscowo. Opis przypadku: Opisano przypadek dotyczący 74-letniej chorej z rozsianąpowierzchowną PK, współistniejącą z zapaleniem wątrobytypu C. Rozpoznanie ustalono na podstawie badania histopatologicznego,w którym stwierdzono obecność charakterystycznych blaszekrogowych. W leczeniu zastosowano retinoidy miejscowo i uzyskanocałkowitą remisję zmian skórnych. Wniosek: Retinoidy stosowane miejscowo mogą stanowić skutecznąmetodę terapii rozsianej powierzchownej PK.
doaj:23a012469cac444284d668568e79fbd4 fatcat:jjf5akbmwvcxhkt24q43o3w7te