ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Sedef ÇELİK, Ümit KUL, Selcen ÇALIK UZUN
2018 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZET Bu çalışma, 2017 yılında güncellenmiş ortaokul matematik dersi öğretim programında yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre bilişsel ve bilgi düzeyine göre derinlemesine incelemek amacıyla yapılmıştır. Verilerin analizi için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Ortaokul matematik öğretim programı kapsamında 215 kazanım üç araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Kazanımların değerlendirilme süreci, ortak görüşe varma, bireysel değerlendirme, karşılaştırma olmak üzere
more » ... üçlü döngü şeklinde devam etmiştir. Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre yapılan analiz sonucunda; bilişsel süreç boyutu açısından kazanımların anlama ve uygulama basamaklarında, bilgi boyutu açısından ise kavramsal ve işlemsel bilgi basamaklarında ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kazanımlar sınıf seviyesi ve öğrenme alanlarına göre değerlendirildiğinde, kazanımların bilişsel süreç boyutu açısından kısmen benzerlik gösterdiği; bilgi boyutu açısından da farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. ABSTRACT In this study, it was aimed at evaluating and analysing students' learning outcomes in Turkish middle school mathematics curriculum according to knowledge and cognitive process dimension of Bloom's Renewed Taxonomy. In order to gather the required data, document analysis as a qualitative method was used in this research. Therefore, 215 learning outcomes were analysed individually by three researchers and were placed in the two-dimensional taxonomy. The results of analysing outcomes from each researcher were compared to view the concurrency and then differences between the researchers results argued to arrive at a consensus. The findings illustrated that learning outcomes are mostly dominated by understand and apply steps in terms of cognitive process dimension. They are also dominated by procedural and conceptual steps in terms of knowledge dimension. In addition, when the learning outcomes in reference to grade level and learning areas were considered, different results were found in terms of knowledge dimension.
doi:10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431437 fatcat:admkstscvvfg5hotqfue42gdem