Recurrence of Isolated Plantar Cerebriform Collagenoma

Sinem Çiloğlu, Alpay Duran, Erkin Önsal, Kürşat Yiğit, Burcu Onamay
2015 Turk Dermatoloji Dergisi  
Konnektif doku nevüsleri ekstrasellüler matriks komponentlerinden özellikle kollagen, elastin ya da proteoglikanların anormal proliferasyonu ile karakterize dermal hamartomlardır (1). Plantar serebriform kollagenomalar ise konnektif doku tümörlerinin nadir bir alt tipidir. Plantar serebriform kollagenomalar geçmişte Proteus sendromu için tanı koydurucu bir lezyon olarak kabul edilmesine karşın, literatürde Proteus sendromu bulunmayan olgularda da nadiren bildirilmiştir (1-7). Burada total
more » ... Burada total eksizyon ve tam kalınlıklı deri grefti uygulaması sonrası, postoperatif 6. yılda nüks gelişen sağ ayak plantar bölge yerleşimli bir izole serebriform kollagenoma olgusu bildirilmektedir. Otuz üç yaşında bayan hasta sağ ayak plantar yüzde 9x8 cm boyutlarında ağrısız kitle şikayeti ile 6 yıl önce polikliniğimize başvurdu (Resim 1). Lezyonun sağ ayak medial plantar bölge yerleşimli, lobüle ve serebriform bir patern gösterdiği gözlemlendi. Hasta 16 yıldır mevcut kitlenin zaman içerisinde büyüdüğünü ve kozmetik nedenler ile kitlenin çıkartılması amacıyla tarafımıza başvurduğunu belirtti. Hastanın sistemik fizik muayenesinde ve aile hikayesinde bir özellik saptanmadı. Lezyondan alınan insizyonel biyopsi sonrası histopatolojik inceleme sonucu plantar serebriform kollagenoma ile uyumlu olarak bildirildi. Biyopsi sonucunu takiben hastaya total eksizyon ve tam kalınlıklı deri grefti ile onarım uygulandı. Patoloji raporunda epidermisde kompakt hiperkeratoz ve düzensiz akantoz, papiller ve retiküler dermisde kalın, kaba ve sklerotik dizilim bozukluğu gösteren eozinofilik kollajen lif demetleri ile arada deri ekleri ve elastik liflerinin varlığı bildirildi (Resim 2). Von Gieson boyamada kollagen demetleri arasında azalmış miktarda fragmente olmuş seyrek elastik lifler, immünohistokimyasal incelemede ise iğsi hücrelerin CD 34 ve vimentin pozitif, S-100 negatif olduğu belirlendi. Hasta operasyondan 6 yıl sonra nüks nedeniyle tekrar polikliniğimize başvurdu. Hastanın sağ ayak 1. parmak lateralinden plantar bölgeye uzanan nüks kitlesine yönelik operasyon önerilmiş ancak hasta operasyonu kabul etmemiştir (Resim 3).
doi:10.4274/tdd.2246 fatcat:zk6wy2p4vvhkrildopl4x7pwaq