The development of "soft skills" in the new educational paradigm of NGU officers training

Nataliia CHUPRINOVA, Iryna SEVRUK, Yuliia SOKOLOVSKA
2021 Humanities science current issues  
Наталія ЧУПРІНОВА, оrcid.org/0000-0003-0950-1410 кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України (Харків, Україна) chuprinova_n@ukr.net Ірина СЕВРУК, orcid.org/0000-0001-5751-2216 кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України (Харків, Україна) sevrukirina@ukr.net Юлія СОКОЛОВСЬКА, оrcid.org/0000-0003-3778-0023 кандидат
more » ... оричних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України (Харків, Україна) sokolovskaja.yulia2012@ukr.net ФОРМУВАННЯ "SOFT SKILLS" У НОВІЙ ОСВІТНІЙ ПАРАДИГМІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Метою пропонованої розвідки є аналіз сутності "soft skills" («м'які компетентності») як складової частини базової підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України (НГУ), що постає як необхідна компетентність сучасного офіцерського складу за умов глобалізації, виявлення комплексу базових "soft skills" відповідно до стандартів вищої військової освіти України, обґрунтування внеску соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні «м'яких навичок» майбутніх офіцерів та відповідних інтерактивних методів навчання. Методологічною основою дослідження є міждисциплінарний, системний та конкретно-історичний підходи. Методи, які використовувались: рефлексія, аналіз, зокрема й порівняльний і аналіз документів, синтез та моніторинг. Своєрідність отриманих результатів полягає в такому: 1) уперше у вітчизняному науковому дискурсі визначено "soft skills" як необхідну складову частину у формуванні компетентностей майбутніх офіцерів Національної гвардії України й один із важливих чинників їхньої успішної військово-професійної діяльності; 2) розкрито значення "soft skills" як обов'язкової умови ефективного виконання офіцерами Національної гвардії України службових та службово-бойових завдань, що передбачає конструктивну соціальну комунікацію, здатність до професійної і соціальної адаптації та самореалізації, спроможність ефективно діяти в команді, ініціативність, креативність, уміння ухвалювати рішення та нести за них відповідальність, конструктивно розв'язувати проблеми та врегульовувати конфлікти; 3) розкрито значення "soft skills" офіцера як показник військового лідерства; 4) визначено перелік "soft skills" майбутнього офіцера Національної гвардії України відповідно до сучасних стандартів вищої освіти України, створено їхню класифікацію через об'єднання у три основні групи: комунікативні, управлінські навички/компетентності, навички особистої ефективності; 5) обґрунтовано доречність урахування у створенні освітньо-професійних програм підготовки офіцерського корпусу необхідності формування "soft skills", що потребує збільшення питомої ваги дисциплін соціально-гуманітарного спрямування; 6) обґрунтовано доцільність використання інтерактивних методів навчання у формуванні "soft skills" майбутніх офіцерів. Серед них такі: моделювання ситуацій соціальної взаємодії під час виконання службових та службово-бойових завдань, проведення круглих столів, диспутів, дискусій за результатами перегляду відеоматеріалів, обговорення проблемних питань, кейс-метод, метод проєктів тощо; 7) доведено, що військове стажування постає як маркер ступеня сформованості комплексу "soft skills" як необхідної складової частини навичок/компетентностей військового лідера. Ключові слова: "soft skills" («м'які» навички/компетентності), офіцер Національної гвардії України, сектор безпеки та оборони України, військове лідерство, інтерактивні методи навчання, військове стажування. Педагогiка Nataliia CHUPRINOVA, оrcid.org/ 0000-The purpose of the proposed scientific research is to analyze the essence of "soft skills" ("soft competencies") as part of the basic training of future officers of the National Guard of Ukraine (NGU) since they appear essential for modern officers in terms of globalization and when identifying a set of basic "soft skills" for the military education in Ukraine, substantiating the contribution of social and humanitarian disciplines in the development of "soft skills" in future officers and appropriating interactive teaching methods. The methodological basis of the study is interdisciplinary, systematic and concrete-historical approaches. The methods used in the course of the research are reflection, analysis, including comparative and document analysis, synthesis and monitoring. The peculiarities of the results are as follows: 1. For the first time "soft skills" are identified in the domestic scientific discourseas a necessary component in building competencies of future NGU officers and one of the important factors of their successful professional military activity. 2. The importance of "soft skills" is identified as a prerequisite for NGU officers' effective performance of official and combat tasks, which include constructive social communication, ability to professional and social adaptation and self-realization, ability to act effectively in a team, initiative, creativity, decision making and responsibility, to constructively solve problems and conflict situations. 3. The importance of the officer's "soft skills" as an indicator of military leadership is revealed. 4. The list of "soft skills" of the future NGU officer in accordance with modern standards of higher education in Ukraine is determined and their classification is developed by splitting the skills into three main groups: communication, management skills / competencies, personal effectiveness skills. 5. The need for building "soft skills" when developing new educational and professional training programs for the officer corps, which requires an increase in the share of social and humanitarian disciplines, is substantiated as expedient. 6. The use of interactive teaching methods for building "soft skills" in future officers is substantiated as expedient. These methods include modelling situations of social interaction in the performance of official and combat tasks, holding round tables, debates, discussions on the results of watching videos and negotiating problematic issues, a case method, a project method, etc. 7. Military training has been proven to serve as an indicator of the development level for a set of "soft skills" as a necessary component of skills / competencies that a military leader should possess.
doi:10.24919/2308-4863/36-3-46 fatcat:jlbsbwqdtbf5hkg64zns5ryusu