Determination of trans-isomers of unsaturated Fatty acids in foods by FTIR

Erdenechimeg N, Odonchimeg M, Oyundari M, Bayarmaa B
2020 Bulletin of Institute of Chemistry and Chemical Technology Mongolian Academy of Sciences  
It has been proven that the trans-isomers of unsaturated fatty acids that are formed during the hydrogenation of vegetable oils have negative effects on human health. Therefore, it is important to control the content of trans fatty acids in foodstuffs. At present in Mongolia, there are no national policies on controlling and regulating the content of trans fatty acids in food. Our country imports 20 - 25 tones of animals and vegetable oils, annually. Since we have not had regulations for trans
more » ... ulations for trans fatty acids content in the foodstuffs, their content is regulated or limited by the legislation of the importing countries.In the present study, we have determined the amount of the trans fatty acids contained in different food, by using a rapid FTIR spectroscopy method with attenuated total reflection (ATR-FTIR), of the absorption band at 966-968 cm-1 frequency range. Have analyzed and evaluated more than 30 samples and the content of trans fatty acids in the margarines were higher and varies between 2.3% to 10.9%. Хүнсний бүтээгдэхүүнд түргэвчилсэн аргаар тосны хүчлийн транс-изомер тодорхойлох боломж Хураангуй: Ургамлын тосыг гидрогенжүүлэх явцад үүсдэг ханаагүй тосны хүчлийн транс-изомер нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг нь тогтоогдсон тул хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулагдаж байгаа тосны хүчлийн транс-изомерийн агууламжид хяналт тавих шаардлага зүй ёсоор гарч байгаа юм. Одоогийн байдлаар манай улсад хүнсний бүтээгдэхүүн дэх транс-изомерийн агууламжийг хянах хууль эрх зүйн орчин хараахан бүрэлдээгүй байна. Манай улс жил бүр ойролцоогоор 20-25 тн амьтан, ургамлын гаралтай тос импортоор оруулж ирдэг бөгөөд эдгээрт агуулагдах тосны хүчлийн транс-изомерийн агууламж нь экспортлогч улс орнуудад баримталж буй бодлогын хүрээнд хязгаарлагдаж байна.Бид энэхүү судалгаагаар хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулагдах тосны хүчлийн транс-изомерийн агууламжийг гэрлийн бүрэн ойлтын нэмэлт төхөөрөмж бүхий нил улаан туяаны спектрийн (ATR-FTIR) түргэвчилсэн аргаар 966-968 см-1 давтамжийн мужид илрэх шингээлтийн зурвасын эрчмээр тодорхойлох боломжтой болохыг тогтоов. Судалгааны хүрээнд гуч гаруй хүнсний бүтээгдэхүүний дээжинд тосны хүчлийн транс-изомерийн агууламжийг тодорхойлсноос маргаринд агуулагдах тосны хүчлийн транс-изомерийн агууламж хамгийн өндөр буюу 2.3 % -10.9 % байв. Түлхүүр үг: гидрогенжүүлсэн тос, хүнсний бүтээгдэхүүн, тосны хүчлийн транс-изомер, ATR-FTIR.
doi:10.5564/bicct.v0i7.1273 fatcat:mxai7q622nfp3pmjhnt5tpvsai