Wybrane zagadnienia z problematyki rozwoju obszarów wiejskich, płatności bezpośrednich w orzecznictwie sądów administracyjnych

Elżbieta Kremer
2009 Studia Iuridica Agraria  
Wybrane zagadnienia z problematyki rozwoju obszarów wiejskich, płatności bezpośrednich w orzecznictwie sądów administracyjnych I. Uwagi ogólne Wśród czynników mających wpływ na kierunki rozwoju prawa rolnego wskazuje się -w zależności od zastosowanego kryterium podziału -na czynniki: krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe, a mając na uwadze dziedziny życia, których dotyczą -na czynniki: polityczne, gospodarcze czy prawne. 1 Niewątpliwie orzecznictwo sądowe nie należy do tych pierwszoplanowych
more » ... nników, które wyznaczałoby nowe tendencje i kierunki rozwoju w prawie rolnym. Stanowi jednak czynnik, który w sposób pośredni oddziaływuje na kierunki rozwoju prawa rolnego. Orzecznictwo sądowe, w szczególności orzecznictwo sądów administracyjnych stanowi bowiem nie tylko kontrolę działalności organów administracji z punktu widzenia zgodności z prawem, ale w granicach wyznaczonych przez prawo obejmuje również kontrolę obowiązującego porządku prawnego z punktu widzenia zgodności z ustawami i zasadami konstytucyjnymi, czy to poprzez kierowanie pytań do Trybunału Konstytucyjnego, czy też poprzez odmowę zastosowania aktu wykonawczego w przypadku jego niezgodności z ustawą. Można zatem powiedzieć, że ukształtowane w wyniku wpływu różnorodnych czynników normy prawa rolnego poddane zostają w orzecznictwie sądowym ostatecznej ich weryfikacji. Ta weryfikacja, przeprowadzana drogą orzecznictwa sądowego, a szczególnie orzecznictwa sądów administracyjnych, pozwala zarówno na dokonanie wykładni stosowanych przepisów prawa, ale równocześnie wskazuje na niedoskonałości obowiązującego prawa, prowadząc niejednokrotnie w sposób pośredni do jego zmiany. Tym samym orzecznictwo sądowe jest jednym z czynników, które wpływa na kształt i rozwój prawa rolnego.
doi:10.15290/sia.2009.07.09 fatcat:f5jhn3j5arfk7odcbnkpdjlzpi