تجزیه و تحلیل و بهینه سازی واحد تولید NGL با استفاده از روش توسعه یافته پل – اکسرژی و الگوریتم تکامل تفاضلی

فرید صادقیان, مسعود بهشتی
2020 مهندسی مکانیک  
doi:10.24200/j40.2019.52540.1498 fatcat:u4lkmqtxevdjnd3w2lip3xce5a