Health Service of Szczecin in the year 1945
Służba Zdrowia miasta Szczecina w roku 1945

Roman Turczynowski, Teresa Turczynowska
1989 Szczecińskie Roczniki Naukowe  
S t r e s z c z e n i e. Celem pracy jest przedstawienie rozwoju Sluz by Zdrowia miasta Szczecina w okresie od 5 maja do 31 grudnia 1945 roku. W opracowaniu scharakteryzowano poszczeg6lne jednostki organi zacyjne Sluzby Zdrowia i ustalono czas ich uruchomienia. Wykorzystano materialy archiwalne, znajdujqce si� gl6wnie w Wo jew6dzkim Archiwum Panstwowym (WAP) w Szczecinie, oraz doku menty udost�pnione autorom przez osoby pracujqce w 1945 roku. Spis pracownik6w Sluzby Zdrowia opracowano na
more » ... ie odpi s6w list platniczych, sporzqdzonych z oryginal6w znajdujqcych si� po przednio w WAP, a obecnie skasowanych. S l o w a k 1 u c z ow e: lekarze -lecznictwo -Sluzba Zdrowia -Szczecin -rok 1945. 83 Szczecin Dawniej i Dzisiaj oraz "Informator" 1945 r., WUBP-Biblioteka, Pomorzoznawstwo, Nr 1205, s. 71. 84 Piotr Z are m b a: Pierwszy szczecinski rok 1945, Wydawnictwo Poznan skie, Poznan 1966, s. 279. 35 Szczecin Dawniej i Dzisiaj oraz "Informator" 1945 r., WUBP-Biblioteka, Pomorzoznawstwo, Nr 1205, s. 71. 36 "Kurier Szczecinski", nr 61, z 15 Xll 1945. 37 Szczecin Dawniej i Dzisiaj oraz "Informator" 1945 r., WUBP-Biblioteka, Pomorzoznawstwo, Nr 1205, s. 71. 38 Lista imienna pracownik6w kqpielisk: odpis wykonany z oryginalu znaj dujqcego si� poprzednio w WAP w Szczecinie (obecnie oryg. skasowany). Zbiory Romana Turczynowskiego. 811 Wykaz sporzqdzono z dokument6w cytowanych w przypisach 9, 11, 16, 20, 22. 27.
doi:10.3750/stn/srn/t04/z2/08 fatcat:flvyugt4xrgjnk2wkygbipjgfa