Flexible Public Transport Systems – the Essence, Types, Conditions of Developments
Elastyczne systemy transportu publicznego - istota, rodzaje, przesłanki rozwoju

Tomasz Kwarciński
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki  
streszczeNIe Elastyczne systemy transportu publicznego stanowią wartościowe uzupełnienie istniejącego systemu transportu publicznego. Są gwarancją zapewnienia właściwego poziomu dostępności transportowej dla mieszkańców. Dotyczy to szczególnie miejscowości, których mieszkańcy z różnych względów nie mają dostępu do transportu publicznego charakteryzującego się regularnością. W artykule przedstawiono istotę elastycznych systemów transportu publicznego oraz różne rodzaje tych systemów. Bazę dla
more » ... lizy stanowiły doświadczenia państw Europy Zachodniej. Ponadto przedstawiono w ujęciu praktycznym wykorzystywanie jednego z nich (autobusu obywatelskiego) na przykładzie pięciu miejscowościach landu Brandenburgia. słOWa kLuczOWe transport publiczny, elastyczny system transportowy, autobus obywatelski WprOWaDzeNIe Na całym świecie występują obszary charakteryzujące się brakiem dostępu do publicznego transportu zbiorowego. Następstwem takiej sytuacji jest przede wszystkim powstawanie oraz pogłębianie się zjawiska wykluczenia społecznego oraz dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej. Jednym ze sposobów przeciwdziałania wyżej wymienionym tendencjom jest rozwijanie w niektórych państwach elastycznych systemów transportu publicznego (przewozy nieregularne). Stanowią one wartościowe uzupełnienie już istniejącego systemu transportu publicznego realizowanego na zasadach komunikacji regularnej. Mają one charakter przewozów regularnych, realizowanych zgodnie z rozkładem jazdy oraz po określonych liniach komunikacyjnych.
doi:10.18276/ptl.2016.36-08 fatcat:pn667ffvnrcmvgbjvrn55dsusu