Preoperative evaluation and surgical outcomes of congenital aural atresia

Mehmet Akif Eryilmaz
2015 Praxis of Otorhinolaryngology  
ÖZ Amaç: Bu çalışmada otolarengolojinin en zor işlemlerinden biri olan doğuştan aural atrezi cerrahisinde ameliyat öncesi değerlendirmenin fonksiyonel cerrahi sonuçlar üzerine etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya Ekim 2007 -Nisan 2013 tarihleri arasında kliniğimizde tek taraflı doğuştan aural atrezi nedeni ile ameliyat edilen 12 hasta (8 erkek, 4 kız; ort. yaş 12.9±6.8 yıl; dağılım 6-32 yıl) dahil edildi. Tüm hastalara ameliyat öncesi ve sonrası fizik muayene ile odyolojik ve
more » ... radyolojik değerlendirme yapıldı. Hastalar ameliyat öncesi Altmann sınıflaması ve Jahrsdorfer cerrahi endikasyon sınıflamasına göre değerlendirildi. Hastaların tümü transatrezik (anterior) yaklaşım kullanılarak genel anestezi altında ameliyat edildi. Bulgular: Ameliyat öncesi değerlendirmeye göre, üç hastada Altmann tip 1 minör malformasyon ve dokuz hastada tip 2 orta malformasyon vardı. Hiçbir hastada tip 3 majör malformasyon yoktu. İki hastada doğuştan kolesteotom saptandı. Jahrsdorfer'in cerrahi endikasyon sınıflamasına göre, fonksiyonel cerrahi için üç hasta mükemmel, dört hasta çok iyi, dört hasta iyi ve bir hasta orta adaylardı. Ortalama hava-kemik aralığı ameliyat sonrası altıncı haftada 43±4.1 (dağılım 38-50) dB, üçüncü ayda 36.3±3.4 (dağılım 30-42) dB, altıncı ayda 30.4±2.6 (dağılım 28-35) dB ve 12. ayda 30.2±2.1 (dağılım 25-35) dB idi. Bir hastada (%9) ameliyat sonrası enfeksiyon, iki hastada (%18) restenoz gelişti. Sonuç: Doğuştan aural atrezi cerrahisinde hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi cerrahi başarı açısından büyük önem taşır. Cerrahi ve fonksiyonel açıdan başarılı sonuçlar elde etmek cerrahi tekniği ve cerrahın deneyiminin yanı sıra ameliyat öncesi değerlendirme ve ameliyat sonrası takibe bağlıdır. Anahtar sözcükler: Atrezi; dış kulak kanalı; ameliyat öncesi değerlendirme. ABSTR ACT Objectives: In this study we aimed to investigate the effect of preoperative evaluation on functional surgical outcomes in congenital aural atresia surgery which is one of the most challenging procedures of otolaryngology. Patients and Methods: Twelve patients (8 males, 4 females; mean age 12.9±6.8 years; range 6 to 32 years) who underwent surgery for unilateral congenital aural atresia in our clinic between October 2007 and April 2013 were included in this study. All patients were performed pre-and postoperative physical examination, and audiologic and radiologic evaluation. Patients were preoperatively evaluated according to Altmann's classification and Jahrsdorfer's surgery indication classification. All patients were operated under general anesthesia using transatretic (anterior) approach. Results: According to preoperative evaluation, three patients had Altmann type 1 minor malformation and nine patients had type 2 moderate malformation. No patient had type 3 major malformation. Congenital cholesteatoma was detected in two patients. According to Jahrsdorfer's surgery indication classification, three patients were excellent, four patients were very good, four patients were good and one patient was fair candidates for functional surgery. Mean airbone gap was 43±4.1 (range 38-50) dB at postoperative sixth week, 36.3±3.4 (range 30-42) dB at postoperative third month, 30.4±2.6 (range 28-35) dB at postoperative sixth month, and 30.2±2.1 (range 25-35) at postoperative 12 th month. One patient (9%) developed postoperative infection, and two patients (18%) developed restenosis. Conclusion: Preoperative evaluation of patients in congenital aural atresia surgery is of vital importance in terms of surgical success. Obtaining successful surgical and functional outcomes is strongly related to preoperative evaluation and postoperative follow-up along with surgical technique and surgeon's experience.
doi:10.5606/kbbu.2015.13008 fatcat:ud2alr6z4vgkdedzur5bc6gy2u