NİETZSCHE NİN TRAJİK DÜŞÜNCESİNDE APOLLON VE DİONYSOS KARŞITLIĞI

Menekşe Seçil YAPIK
2019 Journal of International Social Research  
Öz Nietzsche Tragedyanın Doğuşu adlı eserinde tragedyanın nasıl doğduğunu, onun Antik Yunan kültüründeki rolünü ve neden bu kadar etkili olabildiğini Apollon ve Dionysos tanrılarının karşıtlığından yola çıkarak açıklar. Nietzsche'nin Tragedya'nın Doğuşu adlı eserinde Apollon ve Dionysos'a ilişkin görüşlerini ele alan bu çalışma Nietzcshe'nin düşüncelerini hangi anlamlarla ifade edildiğini amaçlamaktadır. Trajedi kavramı eserin temelini oluşturmaktadır. Trajedi kavramından yola çıkılarak, bu iki
more » ... kavramın önemi, açıklanmıştır. Antik Yunan tanrılarının sahip olduğu düşüncelerin Nietzsche felsefesindeki yerinin neler olduğu açıklanmıştır. Bu kavramlar ışığında Apollon ve Dionysos'un sanat, estetik kavramları ile nasıl değerlendirildiğine değinilmiştir. Nietzsche bilgelik anlayışı olarak trajediye biçtiği rolün önemi vurgulanarak, düşüncesinin temelinde yatan sanatsal kavrayışının neler olduğu ve içeriğinde hangi kavramları barındırdığı açıklanmıştır. Abstract In his Birth of Tragedy, Nietzsche explains how tragedy was born, its role in Ancient Greek culture and why it can be so effective, based on the opposition of the gods Apollon and Dianysos. Nietzsche's work ini The Birth of Tragedy ', which explores his views on Apollon and Dionysus, aims at expressing Nietzcshe's ideas. The concept of tragedy is the basis of the work. From the concept of tragedy, the importance of these two concepts is explained. Describes the position of the ideas of the ancient Greek gods in the Nietzsche philosophy. In the light of these concepts, how Apollon and Dionysus are evaluated with the concepts of art and aesthetics is mentioned. Nietzsche emphasizes the importance of his role as a wisdom in tragedy and explains what the underlying artistic conception of his thought is and what concepts he embraces in his content. GİRİŞ Nietzsche'nin ilk eseri olan "Tragedya'nın Dogusu" (Nietzsche, 2018) adlı eseri, onun temel düşüncelerinin yer aldığı ilk eseridir. Tragedya'nın Dogusu'nu okurken, sayısız fikirlerle dolu bu eser Nietzsche' nin gelecekteki fikirlerini, bu eserden yola çıkarak oluşturmuştur Deleuze (2016, 25). Trajedinin Doğuşu'ndaki çelişki ilkel birliğin ve bireyleşmenin istemenin ve görünümün, yaşamın ve acının çelişkisi olarak ifade edilir. Bu "kökensel" ilişki yaşama karşı tanıklık eder, yaşamı suçlar: Yaşamın haklılaştırılmaya, yani acıdan ve çelişkiden kurtarılmaya ihtiyacının olduğunu söyler. Nietzsche'de tragedyanın anlamı; yaşamın çelişkili, gerçekdışı dünyası, doğanın gücünün altında yatan eşitsiz değeler ve buna karşılık yaşamın olumlanmasındaki etkilerin neler olduğuna ulaşmak olarak tanımlanmıştır. Nietzsche'ye (2018, 10) göre düşüncenin, sanatın ve yaratmanın ana kaynağı doğadır. Doğa bizi çevreler, besler bir bakıma bize eylemler içinde yol gösterir. Bilmek, doğayı anlamak, kişinin kendini kavramak, onun evrendeki sınırlarını tanımak anlamına gelir. Bu engin yetiler aracılığıyla sanat, doğanın özünden sesler getirerek, daha doğrusu evreni yansıtarak, onun yaratıcı gücünü, bütünlüğünü ortaya koyan, bize bildiren ve evrenin gizli kapılarını aydınlığa açan yaratmalar dizisidir. Bu yaratmalar dizisi ve hakikatin perdelerinin aralanması bizi trajik olana bağlar. Trajik olanın karşısındaki teslimiyet, evreni algılama
doi:10.17719/jisr.2019.3481 fatcat:umjuchejibaztmghoq2dq3ujfi