Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti : Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme - To What Extent Has the Scope of Business and Management Knowledge Changed Over Time A Comparative Examination on Encyclopedias

Serhat Türken, Serkan Dirlik
2017 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Bu araştırmada, işletme ve yönetim alanlarını kapsamına alan ve farklı tarihlerde yayınlanan ansiklopedilerin maddeleri kıyaslanmıştır. Bu karşılaştırma sayesinde, hem işletme alanı hem de yönetim alanındaki bilginin tarihsel süreçte kapsam değişimi anlaşılmaya çalışılmıştır. İşletme ve yönetim alanları için en eski tarihli ve son yıllarda yayınlanan örnek ansiklopedilerin maddeleri kendi aralarında karşılaştırılmış ve aralarında belli zaman aralıkları bulunan bu ansiklopedilere konu
more » ... bilgilerin değişimine ait değerlendirmeler sunulmuştur. Bu incelemenin kapsamı, genel olarak işletme ve yönetim alanlarının odaklandıkları bilgilerin kapsamının zaman içerisindeki değişimini değerlendirmektir. Yapılan kıyaslamalarda, beklenilebileceği gibi işletme ve yönetim bilgisinin kapsamının önemli ölçüde değiştiği tespit edilmiştir. İki genel işletme ansiklopedisi kıyaslandığında neredeyse iki ansiklopedide yer alan maddelerin neredeyse tamamen birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Yönetim ansiklopedilerinde de ele alınan konular açısından fark oldukça yüksek düzeydedir. Anahtar Kelimeler: İşletme Bilgisi, Yönetim Bilgisi, İşletme ve Yönetim Ansiklopedileri, Tarihsel Karşılaştırma. ( 1 ) Bu çalışmanın ilk versiyonu 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi'nde sunulmuş ve kongre bildiriler kitabında basılmıştır. Çalışmayla ilgili önerilerini paylaştığı için Sayın Prof. Dr. Behlül Üsdiken'e teşekkürü bir borç biliriz. ( 2 ) Sorumlu yazar. Abstract In this research, the items of the encyclopedias in the fields of business and management published on different dates were compared. Through this comparison, it has been tried to understand the historical change in the content of information both in the business field and in the management field. Items of the oldest and contemporary examples of encyclopedias for business and management areas were compared among themselves and evaluated for changes in the information covered in these encyclopedias, with specific time intervals among them. The scope of this review is to assess the change over time in the content of information that is generally focused on business and management areas. In comparison, it has been found that, as can be expected, the scope of business and management information has changed significantly. Compared with the two general business encyclopedias, almost all of the articles in the two encyclopedias are completely different as expected. The difference in terms of the issues discussed in the management encyclopedias is quite high.
doi:10.20491/isarder.2017.333 fatcat:wtmt4ktjknhrhjyuxasgrehxou