Tình hình dịch thuật văn học Nga tại miền Nam 1954-1975

Phạm Thị Phương
2019 Tạp chí Khoa học  
Dựa trên những số liệu đã tổng hợp, bài viết phân tích tình hình dịch thuật văn học Nga trong vòng 20 năm nhằm khẳng định giai đoạn 1954-1975 ở miền Nam Việt Nam có một nền văn học Nga khá phong phú và sinh động. Văn học miền Nam đã tiếp nhận và lưu giữ một phần di sản quý báu của nhân loại, đồng thời di sản ấy đã góp phần làm nên vẻ đa dạng và hiện đại của văn học nơi này.
doi:10.54607/hcmue.js.15.11.2316(2018) fatcat:oi63xdhrvvdcdbj2jc7p4haoii