SUOMI EUROOPPALAISESSA KRIISINHALLINTAOPERAATIOSSA

Vara-Amiraali Kaskeala
unpublished
Kriisinhallinnasta on tullut iskusana, joka herättää monenlaisia reaktioita. Joillekin se on salakieltä, jolla yritetään peitellä sotilaallisen intervention to-dellisuus. Toiset asettavat kriisinhallinnan siviili-ja sotilaalliset ulottuvuudet vastakkain ja vaativat valinnan tekemistä suuntaan tahi toiseen. Termi on moniselitteinenja siksi on tärkeää, että asiasta käydään mahdollisimman mo-nipuolista keskustelua. Keskustelun tulee tietysti tähdätä sekä kansalaisten että päätöksentekijöiden
more » ... lun selkiyttämiseen. MTS:n seminaari palvelee hyvin tätä tavoitetta. Tänään kuultavat alustuk-set avaavat useita näkökulmia kriisinhallintaan. Olen itse puhunut viime kuu-kausien aikana kriisinhallinnan sotilaallisesta ulottuvuudesta monenlaisille yleisöille. Syynä on se, että kehitys EU:n puitteissa on edennyt nopeasti ja tietoa kaivataan. Itse asian käsittely työllisti sekä ulko-että puolustushallin-non virkamiehiä Suomen EU-puheenjohtajakaudella enemmän kuin osasim-me etukäteen aavistaakaan. Työ kuitenkin tuotti tulosta ja Helsingin Euroop-pa-neuvosto teki selkeät linjapäätökset, joiden pohjalta nyt jatketaan kriisin-hallintakyvyn kehittämistä. Yritän esityksessäni konkretisoida eurooppalaiseen kriisinhallintaan osal-listumista Suomen näkökulmasta. Mistä tähän mennessä on sovittu? Mihin Suomi on sitoutunut, ja kuinka paljon meillä on kansallista päätösvaltaa? Onko Suomi kriisinhallintayhteistyön myötä "liukumassa" Natoon? Mitä eroa on Suomen kannalta sillä, mikä organisaatio kulloinkinjohtaa kriisinhallintaope-raatiota? Minkälaisillajoukoilla Suomi osallistuu ja mitä vaikutuksia osallis-tumisella on omaan puolustuskykyymme? Näiden kysymysten uskon askarruttavan suomalaisia ja toivon, että alus-tukseni sisältää edes osittaisia vastauksia. On kuitenkin muistettava, että krii-sinhallintavalmiuksien kehittämisessä on kyse muuttuvasta prosessista, eikä loppuun asti mietityn suunnitelman toteuttamisesta. Siksi Suomen kaltaisilla pienillä mailla on mahdollisuutensa vaikuttaa kehityksen suuntaan ja tulok-siin. Itse asiassa Suomen ja Ruotsin aloitteesta sotilaallinen kriisinhallinta ai-kanaan sisällytettiin EU:n tehtävien joukkoon.
fatcat:udx6ddnwyjaprn64jugnxvh34e