ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ İMAJLARININ İŞ DOYUMLARINA ETKİSİ

Hüseyin Onur CANSIZ, Mustafa ÖZGENEL
2021 Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi  
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin mesleki imaj algılarının iş doyumları üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2018-2019 eğitim yılında İstanbul ili Başakşehir ilçesinde kamu okullarında görev 345 öğretmen katılmıştır. Veriler; "Kişisel Bilgi Formu", "Mesleki İmaj Ölçeği" ve "Minnesota İş Doyum Ölçeği" ile toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin mesleki imaj algılarının orta düzeyde; iş doyumlarının yüksek
more » ... düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin mesleki imajı algıları ve alt boyutları ile içsel iş doyumları, dışsal iş doyumlar ve genel iş doyumları arasında pozitif yönde ve farklı düzeylerde anlamlı ilişki belirlenmiştir. Öğretmenlerin içsel iş doyumlarının mesleki imaj algıları tarafından açıklanmadığı; dışsal iş doyumlarındaki toplam varyansın yaklaşık %10'unu ve genel iş doyumlarındaki toplam varyansın yaklaşık %13'ünü mesleki imaj iletişim becerileri, kişisel imaj ve sosyal algıları tarafından açıklandığı saptanmıştır. Başka bir ifadeyle, mesleki imaj, öğretmenlerin dışsal iş doyumlarını ve genel iş doyumlarını olumlu yönde ve önemli ölçüde etkilemektedir.
doi:10.51725/etad.793162 fatcat:nj3oge3d5rfzhayhn4sr3ozd6y