Origin of Chaenomeles Lindl. cultivars of the Ukrainian breeding

S.V. Klymenko, V.M. Mezhenskyj
2013 Zenodo  
The history of creation and genealogical 11 cultivars of Chaenomeles ssp.: Amphora, Kalif, Karavaievskyi, Nika, Nikolai, Nina, Pomaranchevyi, Sviatkovyi, Tsytrynovyi, Vitaminnyi, Jan is presented.
doi:10.5281/zenodo.1627709 fatcat:5asltxty5rhinez457hn7pnn5i