Prevelance Of Metabolic Syndrome In Patıents Wıth Cholelıthıasıs

Mesut Aydın, Dilek Ersil Soysal
2018 Van Medical Journal  
Giriş Dünyada sindirim sistemi ilişkili morbiditenin önemli kaynaklarından biri kolelitiasizdir. Kolesterol taşlarının patogenezi safranın süpersaturasyonu, safra kesesi motilitesinde değişiklikler, nükleasyon ve kolesterol kristallerinin büyümesi gibi birçok etkene bağlanmaktadır. Artan kanıtların çoğu dünyada epidemik hale gelen obezite ile ilişkili insulin renistans, kolesterol taşlarının oluşumu ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Deneysel çalışmalar, insülin direncinin önemli bir
more » ... önemli bir özelliği olan hiperinsülineminin, hepatik kolesterol salgılanmasının artmasına, safranın kolesterol süpersatürasyonuna, safra kesesi ÖZET Amaç: Kolelitiazisli hastalarda metabolik sendrom sıklığını ve beraberinde International Diabetes Federation (IDF) kriterlerindeki temel parametre olan bel çevresinin diğer kriterlerle ilişkisini incelemeyi amaçladık. Yöntem: Ocak 2012 ve Haziran 2012 arasında dahiliye polikliniğine başvuran ve safra kesesinde taş tespit edilen 50 hasta çalışmaya alındı. Hastalarda kolelitiazis varlığını tespit etmek amacıyla Radyoloji kliniğince uzman hekim tarafından üst batın ultrasonografi yapılanlar seçildi. Hastaların açlık kan şekeri, trigliserid, total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerine bakıldı. Hipertansiyon varlığını saptamak için standart sfingomanometre ile arteriyel tansiyonları ölçüldü. Bel çevreleri ölçüldü. Bulgular: Safra kesesi taşı olan hastaların %70'inde metabolik sendrom olduğu görüldü. Hastaların 30 (%60) ında hipertansiyon mevcuttu. Çalışmadaki toplam erkek sayısının tamamının bel çevresi 94 cm in üstünde saptandı (n=9,%18), bel çevresi 80 cm in üzerinde olan kadın sayısı 36 (n=41, %72) idi. Trigliserid 150mg/dl üzerinde olan 24 (%48) hasta vardı. Açlık kan şekeri 100mg/dl üzerinde olan hasta sayısı 32 (%64) idi. Hastalarda bel çevresi en çok trigliserid ve yaşla pozitif korele bulundu. Bel çevresinin açlık kan şekeri ve hipertansiyonla korelasyonu düşük saptandı. HDL düzeyi ile korele değildi. Sonuç: Çalışmamızda safra kesesi taşı olan hastalarda artmış bir metabolik sendrom sıklığı saptandı, yalnız önceki çalışmalara göre olgularımızın kadın/erkek oranında bir artış söz konusuydu, bunun da örneklemimizin küçüklüğünden ve çalışmanın toplum temelli olmayışından kaynaklandığını düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler: Safra kesesi, taş, metabolik sendrom ABSTRACT Objectives: We aimed to research the frequency of metabolic syndrome and relationship between waist circumference which is one of the four parameters of International Diabetes Federation for metabolic syndrome, and other three parameters. Methods: Between January and June 2012, 50 patients who were admitted to Internal Medicine outpatient clinic and whose gallbladder stones detected were included in this study. Patients were examined with upper abdominal ultrasonography by Radiology specialist in order to determine the presence of cholelitiasis. Patients fasting blood glucose, triglyceride, total cholesterol, HDL and LDL cholesterol levels were measured. Arterial blood pressure was measured with standart sphingomanometry for diagnosis of hypertension. Patients' waist circumferences were measured. Results: 60 percent (n=30) of patients had hypertension. 18 percent (n=9) of all male patients waist circumferences were over 94 cms and 72 percent (n=41) of female patients waist circumferences were over 80 cms. Patients whose triglyceride levels were over 150mg/dl were 48 percent (n=24) of total. Patients whose fasting blood glucose were over 100 mg/dL were 64 percent (n=32) of total. Waist circumference size was found to be mostly correlated with triglycerides level and age. The correlation between waist circumference, fasting blood glucose and hypertension were found to be lower, and waist circumference was not correlated with the level of HDL. Conclusions: In our study, an increased incidence of gallstones in patients with metabolic syndrome compared to the normal population has been revealed. However, compared with the previous studies patients male/female ratio there was an increase in our study. We think this is caused by small sample size and our study is not community-based.
doi:10.5505/vtd.2018.73745 fatcat:zte3ju7ukfhepkylkvmyw4s6om