Modern trends of electronic trading by negotiable financial instruments

Ігор Святославович Кравчук
2018 Vìsnik Žitomirsʹkogo Deržavnogo Tehnologìčnogo Unìversitetu. Ekonomìčnì Nauki  
І.С. Кравчук, к.е.н., доц. Тернопільський національний економічний університет Сучасні тенденції електронної торгівлі обіговими фінансовими інструментами Міжнародні ринки обігових фінансових інструментів характеризуються високим рівнем електронізації, що відображається застосуванням консолідованої книги лімітних ордерів, розширенням спектра торговельних ордерів, інтелектуальною маршрутизацією ордерів, високою швидкістю доступу до ринку на основі мінімізації латентності. Наслідком електронізації
more » ... ринків є розвиток високочастотної торгівлі, позитивними рисами якої є збільшення торг овельної активності та ринкової ліквідності, зниження трансакційних витрат тощо. Головним недоліком високочастотної торгівлі є потенційний негативний вплив на ринкову стабільність через ймовірні програмні збої, маніпулятивні можливості алгоритмічних стратегій, зокрема, технічний арбітраж, використання гомогенних стратегій, кібер-ризики. Існуюча система високочастотної торгівлі потребує заходів з боку регуляторних органів щодо подолання інформаційних гепів та посиленого моніторингу для створення регуляторного середовища, яке б враховувало як аспекти підтримки розвитку ринку, так і його стабільності на основі відповідного макропруденційного інструментарію, зокрема, здійснення стрес-тестування реакції високочастотних алгоритмів на шоки різного походження, з урахуванням агрегованого ринкового ефекту взаємного впливу різних алгоритмічних стратегій. Ключові слова: електронізація торгівлі; високочастотна торгівля; ринкова ліквідність; ринкова стабільність. Актуальність теми. Сучасні ринки обігових фінансових інструментів значно технологіч но модернізуються для пришвидшення укладання угод і розрахунків за ними. Електронізація торгівлі створює умови для активного використання на міжнародних ринках алгоритмічних високочастотних стратегій. Поряд з позитивним впливом на ринкову ліквідність такі дії торговців цінними паперами і деривативами можуть мати й негативний вплив на стабільне функціонування організованих ринків. Це створює виклики для регуляторів в аспекті потреби розробки необхідного інструментарію для підтримки ринкової стабільності та нівелювання ймовірності ринкових потрясінь у результаті використання високочастотно ї торгівлі. Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі немає єдності поглядів щодо впливу високочастотної торгівлі (high-frequency trading, HFT) на ліквідність та інші елементи ринкової якості. Хендершотт (Hendershott), Джонс (Jones) і Менквелд (Menkveld) [14] на основі даних NYSE довели, що автоматична торгівля зменшує спреди, підвищує ліквідність та інформативність котирувань. Менквелд [20] на підставі аналізу нідерландських акцій встановив, що цінові спреди зменшилися на 30 % за рік, порівняно з бельгійськими акціями, що не застосувалися до HFT. Аіт-Сахалія (Ait-Sahalia) і Саглам (Saglam) [2] вважають, що HFT підвищує ліквідність у нормальні періоди ринку та зменшує її під час неочікуваних подій стресового характеру. Хагсрьомер (Hagströmer) і Норден (Norden) [13] оцінили, що високочастотна діяльність зменшує короткострокову волатильність. Однак Жанг (Zhang) [26] у своїй праці доводить, що HFT призводить до зростання волатильності. Гао (Gao) і Мізрач (Mizrach) [11] дослідили, що HFT значно впливає на ринкові потрясіння, коли волатильність та обсяги торгів є причинами нестабільності. Боемер (Boehmer), Фонг (Fong) і Ву (Wu) [4] дійшли висновку, що сервіси колокації для HFT призводять до зростання короткострокової волатильності. Брогаард (Brogaard) і Гарріотт (Garriott) [5] на основі своїх досліджень пасивних стратегій високочастотних трейдерів вважають, що ці стратегії покращують ринкову якість. Коул (Cole) та інші [8] доводять, що невисокочастотна торгівля більше впливає на ціновий процес перед і після оголошень корпоративних новин, ніж HFT. Такі протилежні висновки досліджень можна пояснити використанням вченими різного методичного інструментарію даних, щодо різних ринків і часових інтервалів. Ринок фінансових інструментів є динамічною системою, дані про високочастотну торгівлю є обмеженими, зважаючи на сучасні техніки торгівлі, деякі показники не можуть адекватно відображати характеристики ринку, а тому й висновки існуючих досліджень доцільно приймати до уваги з певними застереженнями на існуючі обмеження повного вивчення поведінки ринків. Майбутні результати адекватніше і надійніше відображатимуть реальні зв'язки ринкової якості та HFT лише після наявності можливостей для аналізу більш повного масиву даних щодо високочастотної торгівлі, а також за узгодженості академічного середовища та фахівців-практиків фінансової індустрії щодо показників, які характеризують основні аспекти ринкової якості.
doi:10.26642/jen-2018-1(83)-116-122 fatcat:4efymewf5jgu3kmbgevweuzgje