Οικομουσείο Βαφέ, μια διαδρομή θρησκευτικού και λαογραφικού χαρακτήρα: Μουσειολογικός Σχεδιασμός

Μαρία Σάββα Οικονομίδου
2010
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη καταγραφής, οργάνωσης και υλοποίησης Εκκλησιαστικού μουσείου στον Βαφέ της Κρήτης. Σύμφωνα με το σκεπτικό γίνεται μια προσέγγιση της ιστορίας και των εθίμων του χωριού μέσα από την Εκκλησιαστική Παράδοση και τους ναούς του τόπου. Στη μελέτη, ολόκληρη η περιοχή αντιμετωπίζεται ως μουσειακός οργανισμός, αφού ο ίδιος ο οικισμός το 2000 κρίθηκε διατηρητέος, συμμετέχοντας σε ένα ευρύτερο σύνολο που παρουσιάζει έντονη θρησκευτική και πολιτιστική
more » ... α. Ο σχεδιασμός και η μελέτη επικεντρώνονται στα δύο κτίσματα που αποτελούν τους μουσειακούς χώρους, στους οποίους θα φιλοξενηθεί η συλλογή. Προτείνεται επομένως μια πολιτιστική πορεία, η οποία καταλήγει στους δύο θόλους και στην κεντρική εκκλησία του χωριού. Μέσα από την έκθεση προβάλλεται η σχέση της κοινωνίας και της εκκλησίας αναδεικνύοντας τη λαϊκή και την εθιμική παράδοση. Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή και στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης του τόπου, ενώ η δημιουργία του οικομουσείου αποσκοπεί στην ευρύτερη ανάπτυξη του τόπου με τη δημιουργία και άλλων έργων υποδομής, που θα δώσουν την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη που υπήρχε, παλαιοτέρα, στον τόπο.
doi:10.26262/heal.auth.ir.126408 fatcat:ygry44ongbgjnkqoz7klyyzb6q