NEKAJ ZNAČILNOSTI SODOBNE SOVJETSKE ETNOGRAFIJE

Slavko Kremenšek
unpublished
Sovjetska etnografska znanstvena prizadevanja utegnejo zbuditi naše posebno zanimanje predvsem iz dveh razlogov: prvič, sovjetska etnografija ima sorazmerno pomembno mesto v okviru sovjetskega druž­ boslovja, in drugi«, sovjetski etnografi si prizadevajo usmeriti svoje strokovno delo na osnovi marksističnih idejno-metodoloških vodil. Za obe navedeni trditvi je značilno, da sta po svoji vsebini in še predvsem glede na svoj razvoj precej zamotani. Zapletenost v poudarjanju mesta etno­ grafske
more » ... je v tem, da so bili po Oktobru v tem pogledu izvedeni različni premiki, ki so mestoma vodili malone v likvidacijo etnografije kot posebne znanstvene discipline. Na to pa se veže tudi vprašanje marksistične idejno-metodološke orientacije v sovjetski etnografiji, na katero so se v različnih obdobjih sklicevali tako zanikovalci kakor za­ govorniki samostojnosti etnografije. Ne da bi se na tem mestu spuščali v razpravljanje o upravičenosti takšnih ali drugačnih postavk v sistemi­ zaciji posameznih družboslovnih ved, si oglejmo nekatere značilne po­ teze sedanje faze v razvoju sovjetske etnografije. Pripomniti je le, da ta faza nikakor ni več nova. Kolikor se niso njena vodila že docela izobliko­ vala pred drugo vojsko, so kmalu po njej postala sorazmerno jasna in so se kasneje samo še utrjevala. Sedanje stanje ima tako že pečat daljših izkušenj. V sovjetski etnografski znanstveni teoriji je posebno poudarjena nujnost tesne povezave etnografije z drugimi zgodovinskimi vedami, lo se še posebej izraža pri vzgajanju mladih strokovnih kadrov. Moskov­ ska katedra za etnografijo je v sestavu zgodovinske fakultete moskovske državne univerze. Novinci, ki se vpišejo na to fakulteto, poslušajo v prvem letniku vrsto predavanj, ki so skupna za vse novince. V prvem letniku še ni etnografov, arheologov, umetnostnih zgodovinarjev itd. Od etnografskih predmetov je za prvi letnik predpisan nekakšen pregled obče etnografije in zgodovina predrazredne družbene formacije. Šele v drugem letniku poslušajo študentje, ki so se odločili za specializiran študij etnografije, predavanja iz nekaterih etnografskih predmetov, in sicer fakultativno. Ce želijo ostati na katedri, polagajo iz poslušanih predmetov izpite. V nasprotnem primeru si lahko izberejo-po drugem letu dokončno-drugo specializacijo, npr. zgodovino Sovjetske zveze, zgodovino Zahodnih in Južnih Slovanov, zgodovino KPSZ itd. Tisti, ki so na katedri za etnografijo ostali, študirajo nato v tretjem in četrtem
fatcat:ixsjv264ifaqhfi7xy3se5sf54