ARICILIK FAALİYETLERİ İÇİN UYGUN YERLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ ŞAVŞAT İLÇESİ ÖRNEĞİ

Eray YILMAZ, Faik Ahmet SESLİ, Ömer Faruk UZUN
2021 Black Sea Journal of Engineering and Science  
Özet: Bu çalışmada, coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak "Ağırlıklı çakışma analizi" ile Artvin ili Şavşat ilçesinin arıcılık için en uygun lokasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında bölgenin; 1) Bitki tür çeşitliği, 2) Su kaynaklarına yakınlığı, 3) Bakı, 4) Yükseklik, 5) Yağış, 6) Eğim, 7) Yerleşim yerlerine ve 8) Yollara olan uzaklık parametrelerinin haritaları oluşturulmuştur. Üretilen haritalara göre ilçenin yüksek dağlarla çevrili bir vadide yer aldığı ve 591 m ile
more » ... m aralığında değişen rakım değerlerine sahip olduğu görülmüştür. İlçenin, özellikle kuzey-batı kesimlerinin yüksek eğime sahip olduğu, buna karşın güney-batı yönünün geniş düzlükler içerdiği, bölgenin güney doğusunun yüksek ve düşük eğime sahip olduğu için bolca çayırların yer almaktadır. İç kesimlerde yol ağı ve nehirlerin paralellik gösterdiği, yolların bölgedeki nehir yataklarını takip ettiği belirlenmiştir. Eğim haritası ve yerleşim yerleri haritasının incelenmesinden bölgede dağınık yerleşme tipi görüldüğü, bakı haritasından ise bölgenin yönünün sıklıkla kuzeybatı, güney-güney doğu yönlü olduğu, bölgede birçok vadinin yer aldığı, dağların genelde kuzeybatı-güneydoğu yönlü uzandığı anlaşılmaktadır. Oluşturulan yağış haritasından, güneyden kuzeye doğru gidildikçe yağış miktarının arttığını, flora haritasından ise yüksekliğin fazla ve eğimin az olmasından dolayı güney kesimlerde çayırlar, iç kesimlerde ise yerleşimlere bağlı olarak tarım alanları izlenmiştir. İç kesimler ve kuzey kesimlerde su kaynaklarına yakınlık ve yağışlardan dolayı orman varlığının fazla olduğu tespit edilmiştir. Ağırlıklı çakıştırma analizi ile üretilen "uygunluk haritası"na göre lokasyonlar; "Aykırı, Uygunsuz, Orta uygun, Uygun ve En uygun" olmak üzere 5 faklı sınıfa ayrılarak konu paydaşlarının istifadesine sunulmuştur. Abstract: In this study, it is aimed to determine the most suitable locations for beekeeping in Şavşat district of Artvin province by using geographic information systems with "weighted overlap analysis". Within the scope of the study, maps of 1) Plant species richness, 2) Proximity to water resources, 3) Slope exposure, 4) Altitude, 5) Precipitation, 6) Slope, 7) Distance to settlements and 8) Roads were created. According to the maps produced, it was seen that the district is located in a valley surrounded by high mountains and has an altitude between 591 m and 3250 m. Since the north-west part of the district has a high slope, whereas the south-west direction contains wide plains, the south-east of the region has high and low slopes, so there are wide meadows. It has been determined that road directions and rivers show parallelism in the inner parts, and the roads follow the river beds in the region. Scattered settlement type was seen in the region from the examination of the slope map and the map of settlements. It is understood from the Baku map that the direction of the region is often north-west, south-southeast, that there are many valleys in the region, and that the mountains generally extend in the northwest-southeast direction. It is understood from the slope exposure map that the direction of the region is often north-west, south-southeast, that there are many valleys in the region, and that the mountains generally extend in the northwest-southeast direction. From the precipitation map created, the amount of precipitation increases from the south to the north, and from the flora map, meadows in the southern parts and agricultural areas in the inner parts depending on the settlements were observed due to the high altitude and low slope. It has been determined that the presence of forests is high in the interior and northern parts due to the proximity to water sources and rainfall. Locations by target markets with targeted collision analysis in the USA; demonstrating the subjects in use by dividing them into 5 different classes as "Contrary, Inappropriate, Moderately appropriate, Appropriate and Most appropriate". Cite as: Yılmaz E, Sesli FA, Uzun ÖF. 2021. Determining suitable places for beekeeping activities with geographical information systems: a case of Şavşat district. BSJ Eng Sci, 4(3): 111-116.
doi:10.34248/bsengineering.948181 fatcat:7ezyz6ydknefjad5wm2uzxdcya