Συνεισφορά του μη ανταλλάξιμου καλίου στη διαθεσιμότητα του καλίου στα φυτά και τη ρυθμιστική ικανότητα των εδαφών

Φώτιος Π. Μπίλιας
2017
Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι η διεξοδική μελέτη της δυναμικής του Κ σε γεωργικά εδάφη της Βορείου Ελλάδας μέσα από i) την αξιολόγηση διαφορετικών μεθόδων εκχύλισης (NH4OAc, NaBPh4) για την απόκτηση αξιόπιστων εδαφικών δεικτών Κ οι οποίοι να συνυπολογίζουν τη συνεισφορά του μη ανταλλάξιμου Κ στη διαθεσιμότητα προς τα φυτά, ii) τον προσδιορισμό των παραμέτρων Ποσότητας-Έντασης σε συνθήκες επάρκειας και εξάντλησης Κ για τη μελέτη της ρυθμιστικής συμπεριφοράς των εδαφών, iii) τη
more » ... των μεθόδων εκχύλισης που χρησιμοποιήθηκαν μέσω διάφορων τεχνικών, μεταξύ των οποίων αυτή της Cate-Nelson και Mitcherlich-Bray, για την εύρεση κρίσιμων ορίων διαθεσιμότητας Κ για κάθε εδαφικό δείκτη που χρησιμοποιήθηκε (NH4OAc, NaBPh4), iv) την εκτίμηση της επίδρασης των παραμέτρων της ΙΑΚ, του ιλλιτικού Κ και της περιεκτικότητας σε βερμικουλίτη στη διαθεσιμότητα Κ στα φυτά και στις ρυθμιστικές ιδιότητες των εδαφών. Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα επιλέχθηκαν είκοσι εδάφη από καλλιεργούμενες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση 2 ανεξάρτητων πειραμάτων σε δοχεία με καλλιέργεια μαλακού χειμερινού σιταριού. Στο 1ο πείραμα επιχειρήθηκε εξάντληση των εδαφών ως προς το Κ, ενώ χαράχθηκαν ισόθερμες Ποσότητας-Έντασης (Q/I) στα αρχικά και στα εξαντλημένα εδάφη. Τα 14 από τα εδάφη του πρώτου πειράματος εξάντλησης με χαμηλή συγκέντρωση ανταλλάξιμου Κ χρησιμοποιήθηκαν στο 2ο πείραμα με επεμβάσεις Κ σε διάφορες συγκεντρώσεις (0, 50, 100, 200, 400 και 600 mg kg-1). Τα αποτελέσματα του πρώτου βιολογικού πειράματος δείχνουν σχετική υπεροχή του NaBPh4 σε σύγκριση με το NH4OAc στην εξήγηση της παραλλακτικότητας των βιολογικών παραμέτρων για κάθε περίοδο ανάπτυξης ξεχωριστά, όπως επίσης και για το σύνολο των εδαφικών δειγμάτων. Από τη διερεύνηση των μεταβολών των παραμέτρων Ποσότητας – Έντασης (Q/I) προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αρχικών και των εξαντλημένων εδαφών λόγω της αύξησης του συντελεστή εκλεκτικότητας (KG) και των μεταβολών της ΙΑΚ, όπως επίσης και στ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.292420 fatcat:d6hsbtoh3zdktpqntzhpw2g4ta