Znaczenie zarządzania marketingowo-logistycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP-ujęcie regionalne Significance of Marketing-Logistic Management in Creation of Entrepreneurship of Micro Enterprises Regional Approach

Danuta Społeczna, Akademia Nauk, Łodzi
unpublished
Streszczenie Przedsiębiorstwa mikro z sektora MŚP w Polsce stanowią większość wśród firm w sferze działalno-ści przemysłowej, produkcyjnej i usługowej. Rola i znaczenie sektora MŚP w gospodarce jest w ostatnich latach przedmiotem wielu rozważań oraz dyskusji, jednak niewielka liczba badań i opra-cowań teoretycznych dotyczy firm mikro. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań własnych nad kształtowaniem postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw z województwa
more » ... iego. Przedstawiono w nim opinie 80 mikroprzedsiębiorstw z tego województwa, dotyczące identyfikacji czynników marketingowych i logistycznych stymulujących proces zarządza-nia oraz rozwój przedsiębiorczości. Badania własne mikrofirm z województwa kujawsko-pomor-skiego wskazują na zależność pomiędzy wprowadzaniem współczesnych metod zarządzania a roz-wojem przedsiębiorstw z sektora MŚP. Abstract The micro-enterprises are the main group among all the companies in the area of production industry and services in Poland. The role and importance of SMEs in the economy is under many discussions and deliberations. At present, one of the main goals in the management area is to increase competive-ness of the micro-enterprises. The aim of article is to present the results of the author's research on developing entrepreneurship of the micro-enterprises based in the Kujawsko-Pomorskie region. It presents the results of research conducted in 80 companies in the Kujawsko-Pomorskie region relating to the identification of management process and factors in support of their development. There are observed possibilities of developing the researched micro-enterprises by the support of marketing and logistics management. Słowa kluczowe: mikroprzedsiębiorstwo; zarządzanie marketingowo-logistyczne Wprowadzenie Przedsiębiorstwa mikro stanowią przeważającą liczbę przedsiębiorstw wśród podmiotów go-spodarczych, są aktywnymi uczestnikami rynku i podlegają w równej mierze ostrej walce konkurencyjnej. Umiejętność prowadzenia tej walki staje się w obecnych czasach czynnikiem decydującym o utrzymaniu przedsiębiorstwa. Opierając się na systematyce Unii Europejskiej, charakteryzującej firmy z sektora MŚP ze względu na liczbę zatrudnionych, wyodrębnia się:
fatcat:7doywmc2hzfifnex3qnj4v5idi