Seguiment i actualització dels materials d'avaluació psicològica i psicopedagògica de la docimoteca de la Universitat Jaume I
Catalán

Aida Sanahuja Ribés, Odet Moliner García
2016 Àgora de salut  
Seguiment i actualització dels materials d'avaluació psicològica i psicopedagògica de la docimoteca de la Universitat Jaume I aida SanahuJa ribéS asanahuj@uji.es odet MoLiner garcía molgar@uji.es resum La docimoteca és un servei que ofereix la Biblioteca de la Universitat Jaume I, consistent en una sala on es localitza el material psicotècnic, d'avaluació psicològica, psicoeducativa i d'intervenció. Aquest material es troba ordenat i classificat, amb l'objectiu de facilitar el seu ús com a sala
more » ... de consulta i laboratori. En aquest estudi es dóna a conèixer el servei i es presenta el seguiment de la quantia de proves prestades i de consultes realitzades pels diferents usuaris. Es comptabilitza el nombre d'usos de perfils en línia i els usos de material fungible que s'han emprat en el curs acadèmic 2013/2014. Es presenten els qüestionaris que s'han incorporat a la docimoteca arran del projecte «Recerca de materials d'avaluació psicològica i psicoeducativa no comercialitzats». La mostra d'aquest estudi està formada pel professorat dels departaments de Psicologia i d'Educació, l'alumnat autoritzat dels màsters de les àrees de psicologia i d'educació, l'alumnat autoritzat de grau o llicenciatura de les titulacions de magisteri, psicopedagogia i psicologia i el personal extern a la universitat que ha fet ús del servei en el període de temps estudiat. L'estudi mostra que la major part dels préstecs s'han realitzat al personal extern de l'uJi, mentre que l'alumnat és qui més consultes ha realitzat. paraules clau: servei bibliotecari, docimoteca, tests, materials d'avaluació, materials d'intervenció. Abstract The Test Library is a service offered by the library of the Universitat Jaume I, consisting of a room where the psychotechnical material, the psychological and psychoeducational assessment material and also the intervention material are located. All this material is also organized and classified there, with the objective of its use as a consulting room and laboratory. This study discloses the Test Library service. In this study it is monitored the amount of borrowed tests and also the consultations conducted by different Agraïments. La realització d'aquest article ha estat possible gràcies a la beca de col·laboració «Recerca de materials d'avaluació psicològica i psicoeducativa no comercialitzats» (convocatòria 2013, Universitat Jaume I), que ha estat concedida a la primera autora.
doi:10.6035/agorasalut.2016.3.38 fatcat:6yzywveemnd4bnvhxhevoflto4