Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programı İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri ile Uygulama Örneği

Esra AYDINBAŞ
2021 Adam Akademi, Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Bu araştırma, okullarda kuşaklararası öğrenme programlarının özgün bir örneği olarak Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programını ortaya koymakta ve programın çocuklar üzerindeki yansımalarını ele almaktadır. Taba-Tyler modeli esas alınarak geliştirilen program 12 oturumda, değer merkezli bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Değişen toplumun göz ardı edilen ihtiyaçlarına eğilerek geleneksel ve kültürel değerlerin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi amacıyla toplumsal sorunlar ve
more » ... kurmacılık felsefesini esas alan tasarımların bir örneği olan program, sosyal tecrit ve kuşaklararası mahrumiyete karşı kültürel kodlarımız ekseninde geliştirilecek politikalara bir öneri niteliği taşımaktadır. Bir örneğinin ilkokul ve huzurevinde denendiği Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programının çocuklar üzerindeki yansımaları psikolojik sağlamlık ve insani değerler düzeyi açısından değerlendirilirken ayrıca çocukların, insani değerler, aile bağları ve farklı kuşaklara ilişkin algısı üzerindeki yansımaları ele alınmıştır. Bir karma yöntem araştırması olan çalışmanın nicel boyutunda; deneysel desenlerden yarı deneysel desen benimsenerek ilkokul 4. sınıfa devam eden 61 çocuktan oluşan çalışma grubu, deney ve kontrol gruplarına ayrılmıştır. Yalnızca deney grubuna uygulanan programın öncesinde ve sonrasında her iki gruba da ön test ve son test uygulanarak veri elde edilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise fenomonolojik model benimsenerek, yarı yapılandırılmış görüşme ve belge incelemesi teknikleri ile elde edilen veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Çocukların kavramlarında meydana gelen değişiklikler, programın değerler açısından kuşaklararası bir benzerlik oluşturduğunu gösterirken aynı zamanda insani değerler ile aile ve kuşaklararası ilişkilere ilişkin algıları açısından çocuklar üzerinde olumlu bir gelişmeye işaret etmektedir. Bu bulgular bağlamında program, kültürel aktarım ve toplumsal uyum sürecine sunması beklenen katkılar açısından önem taşımaktadır.
doi:10.31679/adamakademi.970011 fatcat:hk3xo324n5cenclcn4mroako6m