NEW STRUCTURE OF A SYSTEM FOR OPERATIVE EXCHANGE OF SOME INFORMATION AT METROPOLITAN IN SOFIA

Eftim Goranov, Elka Goranova
unpublished
Транспорт брой 1, 2003 г. Комуникации статия № 0011 Научно списание http://www.mtc-aj.com НОВА СТРУКТУРА НА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ В МЕТРОПОЛИТЕНА НА гр. СОФИЯ Евтим Горанов, ВТУ "Тодор Каблешков" Елка Горанова, ЕТ "ДИСИ"* Ключови думи: комуникационна система, SCADA**, централизация на станцията, централен диспечерски пункт, комуникационни терминали. Резюме: Ежедневната експлоатация на Метрополитена на гр. София се осигурява от няколко специални системи за оперативно управление или с друго
more » ... едназначение. Докладът илюстрира идеята, залегнала в нова отворена структура на система за информационен обмен между различните обекти и централния диспечерски център, изградена на основата на най-съвременни комуникационни средства и с използването на оптическа комуникационна среда. Обща постановка Метрополитенът е сложно урбанистично съоръжение, представляващо множество от най-разнообразни по предназначение и характер технологични обекти, състоянието на които от своя страна във всеки даден момент се характеризира с голямо количество информация, съдържаща специфични за определения обект данни. Към момента нормалната експлоатация на Метрополитена, т.е. наблюдението и прякото автоматично управление на процесите и преди всичко безопасността на пътниците се осигурява от няколко функционално обособени системи, в т.ч.:-диспечерска система за управление на движението на метровлаковете[3];-диспечерска система за управление на тяговите понижаващи подстанции и електросъоръженията;-диспечерска система за управление на санитарно техническите Summary: The everyday use of Metropolitan in Sofia is ensured by some specialized systems for operative control and ofher purposes. This paper illiustrates the idea put in the nev open communication systems for information exchange between different objects and the Main Managing Center built on modern communication means and usage of optic communication environment. BG-7.15
fatcat:bpxsharwrbgnvbpn2hqxfxywmy